Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA) by Mind Map: IV. Državna
ureditev
2.del
(USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA)

Vlada

SESTAVA

predsednik, IZVOLITEV, predsedn RS po posvetovanju z vodji posl. skupin predloži DZ kandidata, potrebna večina, DA, NE, istega, drugega, DA, NE, razpust DZ in volitve

ministri, KATERI?, finance, gospodarstvo, šolstvo in šport, promet, okolje in prostor, pravosodje, notranje zadeve, zunanje zadeve, obrambno, delo družino in socialne zadeve, kulturo, visoko šolstvo, zdravje, javno upravo, brez resorja, ODGOVORNI, predsedniku vlade in DZ, KDO?, predlaga predsednik vlade, imenuje in razrešuje DZ

NEZAUPNICA

KDO? na predlog >10 poslancev

izglasuje večina poslancev, DA, volitve: predlog <---48 ur---> glasovanje, volitve novega predsednika, NE

ZAUPNICA

KDO? Na predlog predsednika vlade

izglasuje večina poslancev, DA, NE, v 30 dneh izvolitve novega predsednika, DA, nova vlada, NE, predsednik RS razpiše nove volitve in razpusti DZ

INTERPELACIJA

KAJ?, parlamentarna kontrola nad delovanjem vlade ali posameznega ministra, javna razprava, vpliva na način dela IZVRŠILNe OBLASTi

KDO VLOŽI, poslanci

REZULTAT, posebni sklepi, predlog o nezaupnici

Uprava

delo na podlagi ustave in zakonov

izvajajo neposredne naloge ministrov - IZVRŠILNA VEJA OBLASTI

a) organ izvršilne oblasti

določa, vodi, usmerja izvajanje politike, zakonov in drugih predpisov DZ

sprejema in predlaga ukrepe za izvajanje nalog iz državne pristojnsoti

zastopa RS kot pravno osebo, upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem RS

ustanavlja zavode, gospodarske družbe...

b) najvišji organ državne uprave

vodi in usmerja državno uporavo preko ministrov

nadzoruje delo ministrov

daje politične usmeritve za izvajanje politike in zakonov

usklajuje izvrševanje funkcij ministrstev

sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade, ministrov in uprave

ureja notranjo organizacijo, sistemizacijo in delo v državni upravi

Obramba države

Nadzoruje DZ

Mirovna politika kulture miru, nenasilja

Sodstvo

KAJ?

tretja samostojna veja oblasti

Sodiščem je zaupano pravno varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin

neodvisno, strokovno in nepristransko sojenje

NEODVISNO

načelo sodniške imunitete

načelo trajnosti sodniške funkcije

načelo nezdružljivosti sodniške funkcije

TEMELJNA NAČELA ZA DELOVANJE SODNE OBLASTI

1. Načelo neodvisnosti

2. Načelo trajnosti

3. Načelo imunitete

4. Načelo nezdružljivosti

5. Načelo javnosti

6. Načelo instančnosti, pravica do pravnega sredstva določi višje sodišče

PREPOVED

izredna sodišča

vojna sodišča

SODNI SVET

SESTAVA, 11 članov, 5 predlaga predsednik RS, 6 predlagajo poklicni sodniki

MANDAT, 5 let

PRISTOJNOSTI, SS predlaga DZ kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo, razrešitev, napredovanju...

VRSTE

sodišča splošne pristojnosti, Okrajna sodišča (44), Okrožna sodišča (11), Višja sodišča (5), Vrhovno sodišče RS

specializirana sodišča, Delovna in socialna sodišča, Višje delovno in socialno sodišče

SODNIKI

voli jih DZ na predlog SS

9 sodnikov za 9 let

razreši jih DZ

Državno tožilstvo

KAJ

Vlaga in zastopa kazenske obtožbe pred pristojnim sodiščem

TEMELJNA FUNKCIJA

Obtoževanje storilcev kaznivega dejanja

MANDAT

trajen

imenuje ga VLADA na predlog ministrstva za pravosodje

Generalni DT, imenuje DZ, 6 + 6 let

DELITEV

11 okrožnih DT

4 višja DT

Državno tožilstvo RS

Odvetništvo

KAJ

samostojna in neodvisna služba

ODVETNIK, pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči, Neodvisen in ohranja tajnost, Vezan na ustavo in zakone

Notariat

KAJ

Javna služba, svoboden poklic

NOTARJI

Osebe javnega zaupanja

hramba in sestava javnih listin

imenuje ga minister za pravosodje na predlog notarske zbornice RS

ORGANIZIRANOST: najmanj 1 mesto na območju okrajnega sodišča