IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA) by Mind Map: IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA)

1. Vlada

1.1. SESTAVA

1.1.1. predsednik

1.1.1.1. IZVOLITEV

1.1.1.1.1. predsedn RS po posvetovanju z vodji posl. skupin predloži DZ kandidata

1.1.1.1.2. potrebna večina

1.1.2. ministri

1.1.2.1. KATERI?

1.1.2.1.1. finance, gospodarstvo, šolstvo in šport, promet, okolje in prostor, pravosodje, notranje zadeve, zunanje zadeve, obrambno, delo družino in socialne zadeve, kulturo, visoko šolstvo, zdravje, javno upravo, brez resorja

1.1.2.2. ODGOVORNI

1.1.2.2.1. predsedniku vlade in DZ

1.1.2.3. KDO?

1.1.2.3.1. predlaga predsednik vlade

1.1.2.3.2. imenuje in razrešuje DZ

1.2. NEZAUPNICA

1.2.1. KDO? na predlog >10 poslancev

1.2.2. izglasuje večina poslancev

1.2.2.1. DA

1.2.2.1.1. volitve: predlog <---48 ur---> glasovanje

1.2.2.1.2. volitve novega predsednika

1.2.2.2. NE

1.3. ZAUPNICA

1.3.1. KDO? Na predlog predsednika vlade

1.3.2. izglasuje večina poslancev

1.3.2.1. DA

1.3.2.2. NE

1.3.2.2.1. v 30 dneh izvolitve novega predsednika

1.4. INTERPELACIJA

1.4.1. KAJ?

1.4.1.1. parlamentarna kontrola nad delovanjem vlade ali posameznega ministra

1.4.1.2. javna razprava

1.4.1.3. vpliva na način dela IZVRŠILNe OBLASTi

1.4.2. KDO VLOŽI

1.4.2.1. poslanci

1.4.3. REZULTAT

1.4.3.1. posebni sklepi

1.4.3.2. predlog o nezaupnici

2. Uprava

2.1. delo na podlagi ustave in zakonov

2.1.1. izvajajo neposredne naloge ministrov - IZVRŠILNA VEJA OBLASTI

2.2. a) organ izvršilne oblasti

2.2.1. določa, vodi, usmerja izvajanje politike, zakonov in drugih predpisov DZ

2.2.2. sprejema in predlaga ukrepe za izvajanje nalog iz državne pristojnsoti

2.2.3. zastopa RS kot pravno osebo, upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem RS

2.2.4. ustanavlja zavode, gospodarske družbe...

2.3. b) najvišji organ državne uprave

2.3.1. vodi in usmerja državno uporavo preko ministrov

2.3.2. nadzoruje delo ministrov

2.3.3. daje politične usmeritve za izvajanje politike in zakonov

2.3.4. usklajuje izvrševanje funkcij ministrstev

2.3.5. sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade, ministrov in uprave

2.3.6. ureja notranjo organizacijo, sistemizacijo in delo v državni upravi

3. Obramba države

3.1. Nadzoruje DZ

3.2. Mirovna politika kulture miru, nenasilja

4. Sodstvo

4.1. KAJ?

4.1.1. tretja samostojna veja oblasti

4.1.2. Sodiščem je zaupano pravno varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin

4.1.3. neodvisno, strokovno in nepristransko sojenje

4.2. NEODVISNO

4.2.1. načelo sodniške imunitete

4.2.2. načelo trajnosti sodniške funkcije

4.2.3. načelo nezdružljivosti sodniške funkcije

4.3. TEMELJNA NAČELA ZA DELOVANJE SODNE OBLASTI

4.3.1. 1. Načelo neodvisnosti

4.3.2. 2. Načelo trajnosti

4.3.3. 3. Načelo imunitete

4.3.4. 4. Načelo nezdružljivosti

4.3.5. 5. Načelo javnosti

4.3.6. 6. Načelo instančnosti

4.3.6.1. pravica do pravnega sredstva določi višje sodišče

4.4. PREPOVED

4.4.1. izredna sodišča

4.4.2. vojna sodišča

4.5. SODNI SVET

4.5.1. SESTAVA

4.5.1.1. 11 članov

4.5.1.1.1. 5 predlaga predsednik RS

4.5.1.1.2. 6 predlagajo poklicni sodniki

4.5.2. MANDAT

4.5.2.1. 5 let

4.5.3. PRISTOJNOSTI

4.5.3.1. SS predlaga DZ kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo, razrešitev, napredovanju...

4.6. VRSTE

4.6.1. sodišča splošne pristojnosti

4.6.1.1. Okrajna sodišča (44)

4.6.1.2. Okrožna sodišča (11)

4.6.1.3. Višja sodišča (5)

4.6.1.4. Vrhovno sodišče RS

4.6.2. specializirana sodišča

4.6.2.1. Delovna in socialna sodišča

4.6.2.2. Višje delovno in socialno sodišče

4.7. SODNIKI

4.7.1. voli jih DZ na predlog SS

4.7.2. 9 sodnikov za 9 let

4.7.3. razreši jih DZ

5. Državno tožilstvo

5.1. KAJ

5.1.1. Vlaga in zastopa kazenske obtožbe pred pristojnim sodiščem

5.2. TEMELJNA FUNKCIJA

5.2.1. Obtoževanje storilcev kaznivega dejanja

5.3. MANDAT

5.3.1. trajen

5.3.2. imenuje ga VLADA na predlog ministrstva za pravosodje

5.3.3. Generalni DT

5.3.3.1. imenuje DZ

5.3.3.2. 6 + 6 let

5.4. DELITEV

5.4.1. 11 okrožnih DT

5.4.2. 4 višja DT

5.4.3. Državno tožilstvo RS

6. Odvetništvo

6.1. KAJ

6.1.1. samostojna in neodvisna služba

6.1.2. ODVETNIK

6.1.2.1. pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči

6.1.2.2. Neodvisen in ohranja tajnost

6.1.2.3. Vezan na ustavo in zakone

7. Notariat

7.1. KAJ

7.1.1. Javna služba, svoboden poklic

7.2. NOTARJI

7.2.1. Osebe javnega zaupanja

7.2.2. hramba in sestava javnih listin

7.2.3. imenuje ga minister za pravosodje na predlog notarske zbornice RS

7.2.4. ORGANIZIRANOST: najmanj 1 mesto na območju okrajnega sodišča