คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คณิตศาสตร์พื้นฐาน by Mind Map: คณิตศาสตร์พื้นฐาน

1. บทที่1สมบัติของจำนวนนับ

1.1. 1. ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้

1.2. 2. ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

2. บทที่2ระบบจำนวนเต็ม

2.1. 1. จำนวนเต็ม

2.2. 2. การบวกจำนวนเต็ม

2.3. 3. การลบจำนวนเต็ม

2.4. 4. การคูณจำนวนเต็ม

2.5. 5. การหารจำนวนเต็ม

2.6. 6. สมบัติของจำนวนเต็ม

3. บทที่3เลขยกกำลัง

3.1. 1. ความหมายของเลขยกกำลัง

3.2. 2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง

4. บทที่4พื้นฐานทางเรขาคณิต

4.1. 1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม

4.2. 2. การสร้างพื้นฐาน