เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม.2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม.2 by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม.2

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

1.1.2. ตัวแปลภาษา

1.1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

1.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2. หลักการแก้ปัญหา

2.1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา

2.1.1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

2.1.2. วางแผนการแก้ปัญหา

2.1.3. ดำเนินการแก้ปัญหา

2.1.4. ตรวจสอบและปรับปรุง

2.2. การถ่ายทอดความคิด

2.2.1. รหัสจำลอง (Pseudo Code)

2.2.2. แผนผัง (Flowchart)

3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. เทคโนโลยีแบบใช้สาย

3.2. เทคโนโลยีไร้สาย

4. การสื่อสาร

5. จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต