เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ม.4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ม.4 by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ม.4

1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1. ยุคของคอมพิวเตอร์

1.2. ระบบสารสนเทศ

1.3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2. ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

2.1. ระบบแลน

2.2. ระบบแมน

2.3. ระบบแวน

3. อินเตอร์เน็ต

3.1. อุปกรณ์พวงต่อสัญญาณ

3.2. ระบบอินเตอร์เน็ต

4. ฮาตร์แวร์ ซอฟแวร์

4.1. อุปกรณ์ตาง ๆ

4.2. โปรแกรมต่างๆ

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5.1. input

5.2. output

5.3. process

6. หลักการเขียนโปรแกรม

6.1. ภาษาซี

6.2. ภาษาปาสคลาน