Reaccions químiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reaccions químiques by Mind Map: Reaccions químiques

1. Transformacions de la matèria

1.1. Els canvis físics són canvis en la forma o l'estat d'una substància que no n'alteren la naturalesa.

1.2. En un sòlid, les partícules estan ordenades i unides per forces molt intenses formant una xarxa cristal·lina.

1.3. En un líquid, les forces d'atracció són més intenses però de curt abast, les partícules es poden moure.

1.4. En els gasos, les seves partícules són molt desordenades i molt separades les unes de les altres, de manera que les forces d'atracció són nul·les.

1.5. Es produeix un canvi químic quan a partir d'unes substàncies, se n'obtenen unes altres de diferents.

1.6. Les substàncies que es transformen en una reacció química s'anomenen reactius, i les substàncies que es formen s'anomenen productes.

2. Tipus de reaccions químiques

2.1. REACCIONS DE DESCOMPOSICIÓ : Les reaccions de descomposició són les reaccions en les quals una sola substància es transforma, donant energia al sistema, en dues substàncies més senzilles o més.

2.2. REACCIONS DE DOBLE SUBSTITUCIÓ : Dos elements o grups intercanvien les seves posicions en dos compostos.

2.3. REACCIONS DE DESPLAÇAMENT O SUBSTITUCIÓ : Un element o un grup en substitueixen un altre en un compost.

2.4. REACCIONS DE SÍNTESI : Són reaccions de formació d'una substància a partir d'altres substàncies més senzilles.

3. Equacions químiques

3.1. Una reacció química és una recombinació d'àtoms : es trenquen els enllaços dels reactius i es formen uns enllaços nous que donen lloc a unes substàncies diferents, els productes.

3.2. La interpretació d'una equació química, a partir dels coeficients estequiomètrics de la equació, indiquen la proporció en mols en què reaccionen els reactius i s'obtenen els productes.

3.3. En una reacció química la massa es conserva, la massa dels reactius és igual a la massa dels productes.

4. Reaccions d'oxidació reducció

4.1. Són reaccions d'intercanvi d'electrons: un element s'oxida (perd electrons) i un altre es redueix (guanya electrons). És a dir, una oxidació i una reducció sempre es produeixen simultàniament.

4.2. L'oxidació dels metalls amb l'oxigen de l'aire, amb l'aigua i amb els àcids són reaccions d'oxidació-reducció, i un cas particular de reaccions de substitució.

5. Reaccions de neutralització àcid-base

5.1. Les reaccions de neutralització són les reaccions d'un àcid i una base per formar la sal corresponent i aigua.

5.2. Els àcids són substàncies que, en dissolució aquosa, alliberen ions H+

5.3. Hidràcids: grup dels calcògens o halògens

5.4. Oxoàcids: formats per hidrògen, oxigen i un metall o no-metall de transició

5.5. Àcids orgànics: formats per cadenes de carbonis i hidrògens, i un o més grups COOH.

5.6. Les bases són substàncies que en dissolució aquosa alliberen ions OH-

5.7. Les reaccions de neutralització són les reaccions d'un àcid i una base per formar una sal i aigua.

5.8. Els carbonats i els bicarbonats també són substàncies bàsiques. Les reaccions de neutralització dels carbonats i els bicarbonats amb un àcid formen una sal, aigua i diòxid de carboni.

6. Reaccions de precipitació

6.1. Les reaccions de precipitacions són reaccions de formació de sals insolubles o poc solubles.

7. Reaccions de combustió

7.1. Es parla d'una reacció de combustió quan es crema una substància en presència d'oxigen.