Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

מטלת ביצוע by Mind Map: מטלת ביצוע
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

מטלת ביצוע

מטלות ביצוע הן מטלות המכוונות את התלמידים להפעיל תהליכי חשיבה מסדר גבוה. ישנן מטלות חקרניות ובהן התלמיד נדרש לאתר מידע מכמה מקורות, לסננן, לארגנן בהתאם ולמזגם על פי התוצר שהתלמיד בחר או שכוון ע"י המורה. תכנון ועיצוב המשימות- יניב גת

מהי חשיבותה של השפה לקיומו של עם? האם הדבר תקף גם לימינו אנו?

מה גורם לאדם להיות מושפע מאירוע מסוים? לאילו חלקים בנפשו ניתן לשייך את ההשפעה?מהי מידת ההשפעה לאורך זמן? מה ניתן ללמוד מכך?

אילו כישורים נדרשים לאדם המעוניין ללחום למען רעיון? מה היו כישוריו הייחודיים של אב"י? כיצד יישמם?

מיהו האחראי להגברת המודעות על הפצתן של מילים עבריות חדשות?

במה תורמת לנו הבנת מגוון נקודות מבט בתהליך אפיון דמות? כיצד הדבר יכול לסייע לנו בהערכת דמותו של הפרט? כיצד הדבר יסייע בהערכת עצמי?

מי אחראי להפצתה של מילה חדשה בשפה הדבורה? מדוע יש לתת את הדעת על מידת השייכות שלה לשפה העברית?

מה תתרום לנו הבנת כניסתם/אי כניסתם של קטגוריות מילים שונות לשפה העברית? כיצד הדבר יסייע בידנו לזהות מגמות בהתפתחותה של השפה העברית?

מיון והכללה

מטלת ביצוע: יצירת הכללה של מילים שאב"י חידש לפי נושאים

מטלת ביצוע: מיון והכללת מילים שחודשו ע"י אב"י ואשר נכנסו/לא נכנסו לשפה העברית המדוברת

מטלת ביצוע: מיון והכללה של מילים חדשות שחודשו בשפה העברית על ציר הזמן האחרון

מטלת ביצוע: מיון והכללה של מילים לועזיות שנשתרשו בשפה המדוברת

דילמה

טיעון

עימות - בעד ונגד / יתרונות וחסרונות

מיזוג

מטלת ביצוע: אפיון דמות

סיבה ותוצאה

מטלת ביצוע: באילו דרכים משפיע פועלו של אב"י על השפה העברית כיום?

מטלת ביצוע: אילו אירועים בחייו של אב"י השפיעו על תפיסת עולמו הציונית?

רצף

מטלת ביצוע: תאר את השלבים המתבצעים החל מתהליך חידושה של מילה ועד לעשיית השימוש בה בשפה הדבורה היומיומית

מטלת ביצוע: מהם השלבים שאב"י עבר בדרך להיותו לוחם למען כינונה של השפה העברית כשפה רשמית

השוואה

חידושי מילים - אז והיום

בעיה ופתרון

מטלת ביצוע: כיצד מפעל חידוש השפה העברית של אב"י תרם לפתרון בעית היהודים בתחילת המאה ?ה-20