آشنا کردن بچه ها با ابزار کار

آشنا کردن بچه ها با ابزار کار

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
آشنا کردن بچه ها با ابزار کار by Mind Map: آشنا کردن بچه ها با ابزار کار

1. پیچ سفت کنند

2. حضور در کارخانه ها و انجام سمبلیک برخی کارها