Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego O...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim by Mind Map: Wykorzystanie nowoczesnych multimediów  w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie  Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Mińsku Mazowieckim

1. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli a multimedia

1.1. System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce

1.1.1. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle reformy edukacji z 1998r.

1.1.2. Doskonalenie nauczycieli jako element kształcenia ustawicznego

1.1.3. Kształcenie ustawiczne w świetle pojęcia spoeczeństwa informacyjnego

1.1.4. Główne zadania. funkcje oraz umiejętności nauczycieli w obecnie obowiązującym systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

1.2. Cele, zadania i organizacja Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Polsce

1.2.1. Podstawa prawna istnienia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Polsce

1.2.2. Tworzenie Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

1.2.3. Kadra placówek doskonalenia nauczycieli

1.2.4. Zadania obowiązkowe centralnych oraz samorządowych placówek doskonalenia nauczycieli

1.2.5. Formy doskonalenia nauczycieli w Polsce

1.2.6. Doradcy metodyczni w placówkach doskonalenia nauczycieli

1.3. Media i multimedia jako narzędzia kształcenia, pracy i zabawy

1.3.1. Rola interakcji w procesie kształcenia

1.3.2. Definicja pojęcia mediów i charakterystyka najwaźniejszych współczesncyh multimediów

1.3.3. Wykorzystanie multimediów w procesie kształcenia

1.3.4. Rozwój multimediów w zarysie historycznym

1.3.5. Kształcenie na odległość na platformach edukacyjnych jako przykład wykorzystania multimediów w kształceniu

1.4. Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych w koncepcji pedagogicznej

1.5. Charakterystyka programów multimedialnych uźywanych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli

2. Część badawcza