Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej by Mind Map: Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej

Komputeryzacja procesu nauczania

Multimedia w szkole - rys historyczny

Przyczyny wprowadzenia technologii informatycznych do szkół

Sposoby wykorzystania komputera w szkole

Korzystanie z komputera na lekcjach informatyki

Korzystanie z programów edukacyjnych

Korzystanie z programów wspomagających zdobywanie wiedzy

Rozwój twórczości artystycznej

Korzystanie z Internetu

Wykorzystanie w innych dziedzinach życia szkolnego

Nauczanie on-line

Korzyści i zagrożenia wiążące się z wykorzystaniem multimediów

Zalety wykorzystywania komputerów w szkole

Zagrożenia które towarzyszą pracy z komputerem

Metodologia badań

Problematyka, cel badania i hipotezy badawcze

Narzędzia badawcze

Realizacja badań

Charakterystyka osób badanych

Analiza i interpretacja wyników badań

Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik stymulujący zainteresowanie ucznia przedmiotem

Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik determinujący efekty procesu nauczania-uczenia się

Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik kształtujący postawy nauczycieli wobec nowoczesnych technologii informacyjnych