Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej by Mind Map: Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej

Komputeryzacja procesu nauczania

Multimedia w szkole - rys historyczny

Przyczyny wprowadzenia technologii informatycznych do szkół

Sposoby wykorzystania komputera w szkole

Korzyści i zagrożenia wiążące się z wykorzystaniem multimediów

Metodologia badań

Problematyka, cel badania i hipotezy badawcze

Narzędzia badawcze

Realizacja badań

Charakterystyka osób badanych

Analiza i interpretacja wyników badań

Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik stymulujący zainteresowanie ucznia przedmiotem

Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik determinujący efekty procesu nauczania-uczenia się

Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik kształtujący postawy nauczycieli wobec nowoczesnych technologii informacyjnych