Lírica medieval galego-portuguesa ...

Lírica medieval galego-portuguesa.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lírica medieval galego-portuguesa S. XII by Mind Map: Lírica medieval                           galego-portuguesa                  S. XII

1. Os axentes da lírica galego-portuguesa

1.1. Trobador

1.2. Xograr

1.3. Segrel

1.4. Menestrel

1.5. Soldadeiras

1.5.1. Unha das máis famosas foi María Balteira.

2. Orixes

2.1. Outras teses

2.1.1. Tese arábica

2.1.2. Tese folclórica

2.1.3. Tese latinista

2.1.4. Tese litúrxica

2.2. Literatura trobadoresca provenzal

3. Tipos de cantigas

3.1. Cantigas profanas

3.1.1. Cantigas de amor

3.1.1.1. Postas en boca dun home

3.1.1.2. Aparece a palabra "senhor"

3.1.1.3. Temas: "coita" amorosa, descrición da senhor,...

3.1.1.4. Subxéneros

3.1.1.4.1. de mestía

3.1.1.4.2. de refrán

3.1.2. Cantigas de amigo

3.1.2.1. Postas en boca dunha muller

3.1.2.2. Aparece a palabra "amigo"

3.1.2.3. Temas: lamento pola ausencia do amigo, diálogos con confidentes, natureza,...

3.1.2.4. Subxéneros: mariñas ou barcarolas, cantigas de romaría, bailadas, albas ou alboradas...

3.1.3. Cantigas de escarnio e maldicir

3.1.3.1. Subxéneros

3.1.3.1.1. C. de escarnio

3.1.3.1.2. C. de maldicir

3.2. Cantigas relixiosas

3.2.1. Líricas

3.2.2. Narrativas

3.2.3. As Cantigas de Santa María

4. Cancioneiros

4.1. C. da Ajuda

4.2. C. da Biblioteca Nacional de Lisboa