Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Escenaris formatius by Mind Map: Escenaris formatius
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Escenaris formatius

PAC5: Escenaris formatius i docència basada en TIC Consultora: Margarida Romero Màster internacional en e-learning. UOC. Membres del grup G1: José Mª Arroyo Dolores Bonilla Maria Macià Marta Mallarach      

Disseny i implementació

Dimensions rellevants

Àrea tecnològica potencial, Infraestructura TIC, Hardware, Connectivitat, Suport tècnic, Recursos digitals, Software i recursos web, Interfície, Eines d'informació, Eines de comunicació i col·laboració, Usos potencials de les TIC, Modalitat formativa (presència TIC), Curs en línia 100%, Curs ascendent en línia +50%, Curs equilibrat 50%, Curs ascendent presencial -50%, Curs presencial 0%

Àrea pedagògica potencial, Tipus de formació, Modalitat, Formal, Informal, No formal, Nivell, Matèria, Temàtica, Model pedagògic, Constructivisme sociocultural, Triangle interactiu, Professor, Alumne, Contingut, Aprenentatge mediat, Instruments psicològics, Sistemes de representació, TIC com a eines cognitives, Instruments socials, Activitat conjunta, Construcció del coneixement, Aprenentatge significatiu, Significativitat lògica, Significativitat psicològica, Motivació per aprendre i atenció, Temporització, Alumne, Gestió temps, Expectatives, Docent, Suport a l'alumne, Competències bàsiques, Situacions d'aprenentatge, Tasques, Avaluació, Tipus, Segons qui avalua, Avaluació del professor, Autoavaluació, Coavaluació, Segons l'objectiu, Formativa, Sumativa, Segons el moment, Inicial, Durant el procès, Final, Institució

Àrea tecnopedagògica real, Interacció, Entre alumnes, Professor - alumnes, Professor i alumnes - contingut, Usos reals de les TIC

Avaluació

Instruments

Objectius

Participants

Criteris i indicadors de qualitat

Moments

Modalitats

Presencial

La modalitat presencial és aquella que es produeix integrament cara a cara. Normalment implica un ús reduït o inexistent de les tecnologies i suposa haver d’assistir unes hores i uns dies determinats a classe. Fomenta el sentiment d’apartenença però hi poden haver excepcions com, per exemple, en el cas dels alumnes més introvertits. Rovai i Johnson (2004)

Semipresencial

  La modalitat semipresencial és un hibrid entre la modalitat presencial i la modalitat a distància, i es configura de múltiples maneres en un continuum entre el major pes de la presencialitat o de la distància. Aquesta modalitat ofereix els beneficis de les dues modalitats anteriors; es a dir, permet la flexibilitat i comoditat de l’ensenyament online, i també ofereix el contacte cara a cara que reforça el sentiment d’apartenença. Així l’aprenentatge es produeix en diversos llocs, en diversos temps i a través de diverses metodologies, en definitiva, en diversos escenaris. Rovai i Johnson (2004)

Virtual o a distància

La modalitat a distància és aquella que implica que docent i alumnes no es comuniquen mai cara a cara, sinó a través de les noves tecnologies. Aquesta modalitat pot ser que no sigui apropiada per a tots els estudiants ja que requereix més autorregulació i independència per part dels estudiants, i a més, l’ús de les tecnologies pot generar diverses emocions (algunes desagradables). Aquesta modalitat formativa també pot generar malentesos degut a la inexistència de les claus no verbals de la comunicació. La recerca mostra que els estudiants a distància es desgasten més ràpidament a causa de sentiments com la soledat, la confusió, la frustració o l’ansietat que generen les esperes, els missatges ambigus o la manca d’habilitats en el maneig de la tecnologia. Com a avantatges, la modalitat no presencial permet més flexibilitat (ja que és l’alumne qui marca el seu horari) i promou un pensament més profund i unes respostes molt més treballades. Rovai i Johnson (2004)

Comunitats virtuals d'aprenentatge

Són una resposta a una visió més àmplia de l'educació, en la mesura que busquen transformar les pràctiques pedagògiques i l'organització habitual de les institucions educatives formals, al mateix temps que mobilitzar els recursos aliens a aquestes posant-los al servei de l'educació i de la formació de les persones.

Objectius

Compartir coneixements, informació i recursos

Crear nous coneixements

Comunicar-se

Aprendre i treballar junts

Metodologia

Treball col·laboratiu

Activitat conjunta

Comunicació, Síncrona, Asíncrona

Ajuda pedagògica ajustada

Rols

Agents dinamitzadors

Participants

Professor, facilitador o guia

Plataformes

Comercials, Campus Formació, SPARKEO, E-DUCATIVA, Etc...

Software lliure, DOKEOS, ILIAS, CLAROLINE, Etc...

Evolució, CMS, Procés autònom aprenentatge, Administrar continguts, LMS, Comunicació, Seguiment de l'estudiant, LCMS, VLE, Creació i publicació material aprenentatge, Gestió, Comunicació, Col·laboració, Seguiment, Nous escenaris, Noves formes de treballar, Orientació, Millor interacció, Prioritza intencionalitat educativa, Equilibri suport tecnològic i humà, dissenyar el propi entorn virtual, segons necessitats, PLE, Aprenentatge autèntic

Referències bibliogràfiques

Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las tic en contextoseducativos formales: una aproximación sociocultural. Revista de Investigación Educativa, 10 (1). URL:http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html Canales,R. Marqués, P.(2007). Factores de buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC. Análisis de su presencia en tres centros educativos. URL:http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn39p115.pdf Esteve F. (2009). Bolonia y las TIC: de la docencia 1.0 al aprendizaje 2.0. La Cuestión Universitaria. ISSN 1988-236x. URL:http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/grafica/articulos/imgs_boletin_5/pdfs/LCU5-6.pdf Salinas, J., Negre, F., Gallardo, A., Escandell, C., Torrandell, I. (2006). Modelos Didácticos en entornos virtuales de formación: Identificación y valoración de elementos y relaciones en los diferentes niveles de gestión. IX Congrés EDUTEC. La Educación en entornos virtuales: calidad y efectividad en el elearning.URV, 20-22, 2006. Tarragona. URL:http://gte.uib.es/publicacions/edutec06.pdf Barberà. E.y Mauri, T (coords). (2002) Pautas para el análisis de la intervención de entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación. Informe final. EDUS/UOC & GRINTIE/UB http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.pdf [Septiembre 2008] Coll, C. (2004) Psicología de la educación y practicas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación: una mirada constructivista.Sinéctica, 25, 1-24. Onrubia, J. (2005). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta,ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. RED. Revista de Educación a Distancia. Número monográfico 2. Disponible en: http://www.um.es/ead/red/M2/conferencia_onrubia.pdf [septiembre 2008].

Treball col·laboratiu

COM S'APRÈN EN EL TREBALL COL·LABORATIU? Aprenem... 10% d'allò que llegim 20% d'allò que sentim 30% d'allò que veiem 50% d'allò que veiem i sentim 70% d'allò que discutim amb d'altres persones 80% d'allò que intentem 95% d'allò que ensenyem a d'altres persones (William Glasserin, Seven Ways of Knowing)

Fomenta

Valors

Interactuar

Comunicació i consens

Responsabilitat individual i interdependència

La cooperació

Adquisició de destreses

L'efectivitat

Sinergia

La motivació

...

Recursos

Wiki

Site

Plataformes

MindMapping

Diagramming

...

Nuevo nodo