Aleš Balcar: Případová studie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aleš Balcar: Případová studie by Mind Map: Aleš Balcar: Případová studie

1. 1

1.1. Osobní plán převzetí role  Zástupce ředitele

1.1.1. Mission statement

1.1.1.1. Nepředstírám, že přináším hotová řešení. V oblasti vzdělávání to myslím není ani žádoucí. Mým cílem je nastavit a udržovat procesy fungování školy tak, abychom mohli opakovaně nalézat cesty pro další rozvoj společně s ostatními pracovníky, studenty a rodiči. Jsem si vědom toho, že některá z mnou navrhovaných opatření bude třeba přehodnotit na základě mého bližšího seznámení s chodem školy. Níže uvedené body předkládám jako ukázku postupů, které chci volit při řešení aktuálních výzev, ať už bude jejich konkrétní podoba jakákoli.

1.1.2. Konkretizace

1.1.2.1. Specifická podoba mého "plánu" vyplývá z následujících bodů tohoto dokumentu.

2. 2

2.1. Cíle na 1. rok

2.1.1. Shrnutí

2.1.1.1. Během tohoto období chci především

2.1.1.1.1. i

2.1.1.1.2. ii

2.1.1.1.3. iii

3. 3

3.1. Strategie transformace gymnázia na plně montessori

3.1.1. Preferuji využití "principu inverze":

3.1.1.1. Klasické gymnázium obohacujme o aktivizační techniky učení v podobě projektů, exkurzí a dalších "netradičních" metod vzdělávání. Zde budou fungovat jako DOPLŇKOVÉ, jádrem bude klasická výuka...

3.1.1.2. ...Montessori gymnázium bude tytéž aktivizační techniky (už vyzkoušené učiteli v praxi) v dalších využívat jako JÁDRO vzdělávání, na které budeme nabalovat další obsah a případně "střípky" klasické výuky.

4. 4

4.1. Kombinace montessori a IB. Ano či ne?

4.1.1. Shrnutí

4.1.1.1. Kombinaci říkám ANO: Měli bychom se o ni pokusit.

4.1.2. Proč nabídnout IB

4.1.2.1. Studenti získají větší svobodu a vliv...

4.1.2.1.1. na podobu "výstupu" svého vzdělávání v Duhovce

4.1.2.1.2. na závěrečnou fázi svého studia

4.1.3. Předpoklady úspěšné implementace

4.1.3.1. Svoboda volby

4.1.3.1.1. Studenti by měli mít sami možnost rozhodnout, zda chtějí pracovat na IB

4.1.3.2. Využití zkušeností "odjinud"

4.1.3.2.1. Zahraniční školy, které už kombinaci využívají.

4.1.3.2.2. České školy s programem IB.

5. 5

5.1. Kontrolní mechanismy k zajištění funkčního chodu školy

5.1.1. Věřím, že základem je trvalé zajištění prostředí vzájemné důvěry a komunikace mezi studenty, rodiči, učiteli a vedením školy.

5.1.1.1. Jak na to

5.1.1.1.1. i

5.1.1.1.2. ii

5.1.1.1.3. iii

6. 6

6.1. 5 věcí klíčových pro kvalitní fungování školy a jejich zajištění

6.1.1. i

6.1.1.1. komunikace

6.1.2. ii

6.1.2.1. prostředí otevřenosti, důvěry a respektu

6.1.3. iii

6.1.3.1. kvalitní a motivovaný pedagogický sbor

6.1.3.1.1. po roce fungování systému je třeba provést vyhodnocení aktivity učitelů a na jeho základě doplnit či obměnit sbor

6.1.4. iv

6.1.4.1. podpora rodičů

6.1.4.1.1. na základě kvalitní komunikace a otevřeného vztahu...

6.1.4.1.2. ...může napomoci k zajištění bodu č. 5

6.1.5. v

6.1.5.1. zajištění financí na chod a rozvoj