Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Studier by Mind Map: Studier
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Studier

Studieöversikt

Kurser

Termin 1 Kommunikation och mentorskap (15p) Kursen ger dig grundläggande kunskaper i kommunikation,  samt ge en introduktion till utbildningens löpande  mentorskap Grundkurs i programmering (15p) Kursen ger dig grundläggande kunskaper i  Javaprogrammering. Du ska även få kunskaper om vilka  huvudsakliga språk som finns i arbetslivet och kunna väga  för- och nackdelar i val av språk baserat på uppgift och  kontext. Digital marknadskommunikation (20p) Efter avklarad kurs har du grundläggande kunskaper om  marknadsföring, samt ha förmåga att förstå sambanden  mellan affärsidéer, omvärldsfaktorer och strategier och  kunna omsätta dessa till optimal exponering på Internet. Webbutveckling (40p) Efter avklarad kurs kan du ta fram webblösningar baserade  på givna affärskrav omfattande presentation, affärslogik och  informationsmodell. Kursen ger dig kunskaper i ramverken  .Net och PHP och fokuserar på framtagande av dynamiska  och framtidssäkra lösningar. Verksamhetsutveckling (20p) Kursen ger dig kunskaper om metoder och hjälpmedel  som kan användas som stöd för att genomföra  verksamhetsutveckling. Kursen ska utveckla din förståelse  för processer, flöden, förändringar samt kunna identifiera  problem. Kursen ska även ge dig förmågan att kunna  identifiera och beskriva en kunds IT-lösningar och  infrastruktur. Termin 2 Lärande i Arbete I (15p) Kursen ger dig en första introduktion till branschen, vilka  olika yrkesroller som förekommer, samt en förståelse för  de förutsättningar och krav som finns. Webbdesign i praktiken (25p) Kursen ger dig fördjupade kunskaper och erfarenheter av  webbdesign. Efter slutförd kurs ska du kunna skapa en  egen webblösning med hög grad av användbarhet genom  tillämpande av tekniker som prototyping och  användbarhetsanalyser. Utvecklingsprocessen för webblösningar (20p) Efter slutförd kurs ska du kunna ta fram en webblösning  genom en väldefinierad process och med erforderlig  dokumentation i de olika utvecklingsstegen. Du får även en  förståelse för lösningens hela livscykel. Databaskunskap för webbutvecklare (30p) Efter slutförd kurs kan du skapa en informationsmodell  utifrån affärskrav och sedan tillämpa denna som en del av  en webblösning med hjälp av en databas. Du ska även  kunna redogöra för, och till viss mån tillämpa, olika  tekniker för optimering av lösningen och ökande av dess  robusthet. Webbpublicering (15p) Efter avklarad kurs ska kan du förstå och tillämpa två av de  marknadsledande innehållshanteringssystemen för att  förenkla kollaborativ utveckling av en webbplats. Termin 3 Integrationskunskap för webbutvecklare (30p) Kursen ger dig kunskaper för att kunna integrera en  webblösning med andra tjänstebaserade system. Du ska  kunna redogöra för olika branschstandarder och de  vanligaste typerna av integrationsmönster och tekniker i  tillämpandet av dessa. Lärande i Arbete II (35p) Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska och  praktiska kunskaper inom webbutvecklingsområdet, samt  få en djupgående förståelse för den egna yrkesrollen. Du  ska på ett självständigt sätt utföra ett problembaserat  projektarbete i samråd med LIA-företaget. Företagets ekonomi och entreprenörskap (20p) Kursen ger dig insikter i entreprenörskap, samt förmågan  att driva affärsutvecklingsprocesser, från idé till  affärsverksamhet. Kursen ger dig även en övergripande och  praktiskt användbar helhetsbild av ett företags ekonomi.  

Research Infoplatser

Click here to edit

Ekonomisk situation

Ekonomi

Anteckningar

Click here to edit

Studieteknik

Attityd och förhållningssätt

Hörnstenar för att bli framgångsrik  med studier: Positiv attityd och positivt förhållningssätt  Det är viktigt att ha en postiv inställning till studierna och  förstå att i början är det tufft att  plugga. Ibland får sätta  upp belöningar efter man har studerat och åsidosätta  andra saker för  studiernas förmån, det är ju trots allt  därför man är där. Ju förr man får in en postiv inställning och dyker in i  ämnet desto lättare blir det sen  och nästa gång. Det  kan också vara bra att kika på sin målsättningen  med studierna  och sätta upp delmål. Planering Saker tar längre tid att göra än vad man tror, vissa  uppgifter behöver man träna mer på än andra  och det är  viktigt att hitta fungerande tidsplanering för studierna.  Målsättning Det är viktigt att man formulerar och skriver ner målet  med sin utbildning och ser till varför man  pluggar och vart  man vill komma när man är klar, vilka typer av jobb man  vill ha, pengar som  man vill tjäna. Skriv även upp delmål  som olika kurser eller ner på ännu kortare tidsplan. Detta kan senare hjälpa till enormt med att motivera sig  när det känns trögt.

Målsättning

Click here to edit

Nuvarande Kursprojekt

Click here to edit

Färdigt material att använda sig av

Click here to edit

Planering

Click here to edit

Uppgifter

Att göra

Söka CSN  

Inte bråttom

Söka CSN