ทฤษฎีการพยาบาลจิตเวช

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการพยาบาลจิตเวช by Mind Map: ทฤษฎีการพยาบาลจิตเวช

1. จิตวิเคราห์

1.1. ระดับของจิตใจ

1.1.1. concious

1.1.2. subconcious

1.1.3. unconcious

1.2. โครงสร้างของจิต

1.2.1. Id

1.2.2. Ego

1.2.3. Superego

1.3. พัฒนาการของจิต

1.3.1. Oral phase

1.3.2. Anal phase

1.3.3. Phalic phase

2. จิตสังคม

2.1. พัฒนาการจิตสังคม 8 ขั้น

2.1.1. trust vs mistrust

3. พฤติกรรมนิยม

3.1. แรงรูงใจ

4. สัมพันธภาพ

4.1. Good me

4.2. Bad me

4.3. Not me

5. มนุษยนิยม

6. การพยาบาล