คอมพิวเตอร์กราฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอมพิวเตอร์กราฟิก by Mind Map: คอมพิวเตอร์กราฟิก

1. ความหมายของกราฟิก

2. การใช้สี

3. ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก

4. ภาพกราฟิกแบ่งเป็น 2 ประเภท

4.1. ภาพกราฟิกแบบ 2 มิต

4.2. ภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ

5. รูปแบบของภาพ

5.1. ภาพกราฟิกแบบ Raster

5.2. ภาพกราฟิกแบบ Vector

6. รูปแบบของไฟล์

6.1. ไฟล์สกุล GIF

6.2. ไฟล์สกุล JPG

6.3. ไฟล์สกุล PNG

7. การนำเสนอแบบโครงร่าง

8. รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลของภาพมีหลายรูปแบบ อื่นๆ

8.1. BMP Window Bitmap

8.2. EPS Encapsulated PostScript

8.3. JPX Joint Photographic Experts Group

8.4. PCX Z – Soft PC Paintbrush Format

8.5. TIFF Tagged Image File Format

8.6. WMF Windows MetaFile

9. ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

9.1. Photo Retouching

9.2. Graphic Illustrator

9.3. Computer Aided Design

9.4. 3D Photo Realistic

9.5. Presentation

9.6. Animation

10. ตัวอย่าง