เทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.1. ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ

1.2. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

2.1. ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ

2.2. ประเภทของข้อมูล

3. หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

3.1. 1. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware )

3.2. 2 ซอฟต์แวร์ ( Software )

3.3. 3 บุคลากร ( Peopleware )

3.4. 4. ข้อมูลและสารสนเทศ

3.5. 5. กระบวนการทำงาน ( Procedure )

4. หน่วยที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 Professional