Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการตลาด by Mind Map: หลักการตลาด

1. ผลิตภัณฑ์

1.1. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์

1.2. ตราสินค้า

1.3. บรรจุภัณฑ์

1.4. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

2. ราคา

2.1. นโยบายการตั้งราคา

2.2. นโยการการให้ส่วนลด

3. การจัดจำหน่าย

3.1. ช่องทางการจัดจำหน่าย

3.2. พ่อค้าปลีก

3.3. พ่อค้าส่ง

3.4. การขนส่ง

4. การส่งเสริมการตลาด

4.1. การโฆษณา

4.2. การส่งเสริมการขาย

4.3. การขายโดยพนักงานขาย

4.4. การประชาสัมพันธ์

5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

5.1. ความหมายการตลาด

5.2. แนวคิดทางการตลาด

6. การสื่อสารทางการตลาด

6.1. การสื่อสารทางตรง

6.2. การสื่อสารทางอ้อม

6.3. เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด