Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DRH by Mind Map: DRH

1. Abans concepció administrativa a les organitzacions en relació als empleats

2. Ara estrategies d'aprenentatge i desenvolupament personal

3. Posada en Pràctica Organització

3.1. Objectius

3.2. Model de GxC

3.3. Elaboració Directori

3.3.1. Identificar Competències

3.3.1.1. Videos de diverses competencies

3.3.1.1.1. Orientació al Client

3.3.1.1.2. Empatia

3.3.1.1.3. Treball en equip

3.3.2. Redactar i homogeneitzar

3.3.3. Graduació

3.4. Perfils

3.5. Aplicacions

3.5.1. Avaluació de l'Acompliment

3.5.1.1. Caract.

3.5.1.1.1. Continu

3.5.1.1.2. Sistèmic

3.5.1.1.3. Orgànic

3.5.1.1.4. En Cascada

3.5.1.1.5. D'expressió de judicis

3.5.1.1.6. Relacionat amb el treball

3.5.1.1.7. Històric

3.5.1.1.8. Prospectiu

3.5.1.1.9. Integrador

3.5.1.2. Instruments

3.5.1.3. Procès

3.5.1.3.1. Preparació

3.5.1.3.2. Entrevista

3.5.1.3.3. Resultat= Nivell d'acompliment

3.5.2. Plans de Carrera

3.5.2.1. Avaluació

3.5.2.2. Direcció

3.5.2.3. Desenvolupament

3.5.3. Formació

3.5.4. Detecció de potencial

3.5.5. Retribució

3.5.6. Selecció

4. Us presento el meu mapa conceptual del Desenvolupament dels Recursos Humans a les Organitzacions. Amb ell es mostra la definició, els fonaments teorics, les perspectives i autors principals, el concepte de les competències i la posada en pràctica per part de les Organitzacions gràcies al model de Gestió per Competencies, l'Avaluació de l'Acompliment i el Pla de carrera i d'altres instruments.

5. Perspectives

5.1. Aprenentatge

5.1.1. K.E.Watkins,1995

5.1.1.1. Individual

5.1.1.2. Grupal

5.1.1.3. Organitzacional

5.1.2. Swanson i Holton, 2001

5.1.2.1. Individual

5.1.2.2. Acompliment

5.1.2.3. Aprenentatge integral

5.2. Acompliment

5.2.1. Formació

5.2.2. No formació, pla carrera, redisseny llocs feina

6. Fonaments

6.1. Teoria Econòmica (Shultz, T., 1960 i Becker G.,1964)

6.2. Teoria de Sistèmes (Bertalanffy, V, 1968)

6.2.1. La Organització o empresa és concebuda com a un sistema obert, en constant interacció i, per tant revisió, amb l'entorn que l'envolta (Katz i Khan, 1978)

6.3. Teoria Psicologica (Diversos autors)

7. Competències

7.1. Què? Coneixements, habilitats, actituds i motivacions

7.1.1. Una definició interessant de les competències és la de G.P.Bunk, catedràtic de la universitat de Giesen, que les defineix com: "Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar con el entorno profesional y en la organización del trabajo" (Bunk, 1994, 9, citat a Bisquerra y Pérez, 2007).

7.2. Com? Observables, avaluables i Contextuals

7.3. On? Acompliment professional

7.4. Per? Èxit professional, es poden apendre

7.5. Classificació

7.5.1. Per importància perfil

7.5.2. Per l'abast

7.5.3. Per Elements

7.5.4. Per agrupació de competències

7.5.5. Estratègia