Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kerk en christendom by Mind Map: Kerk en christendom
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

Kerk en christendom

oudheid

christendom door de Romeinen geïmporteerd in onze streken

vroege middeleeuwen

kerstening van Europa vanuit twee centra

Ierland, streng, monniken leefden in stenen hutjes, afzondering/kluizenaarsgemeenschappen, eenvoud en ascese (= onthechting), Crossfigil, gebed dat constant moest herhaald worden, typische kenmerken, Keltisch kruis, zie ook Yzertoren, St-Patrick = patroonheilige van Ierland, Book of Kells, bijbel met prachtige verluchtingen (= miniaturen), uiteindelijk vervangen door de Romeinse variant

Rome, voorloper van het katholieke geloof, onder leiding van de bisschop van Rome = de paus

eerste kloosterordes

gelofte van armoede, eenvoud en gehoorzaamheid, principe van de dode hand, erfenis van de ingetredene komt aan het klooster toe ipv aan familieleden

Benedictijnen, gesticht door St-Benedictus, Monte Cassino, 6e eeuw, kloosterregel, ora et labora, bidden, vaste gebedsmomenten, metten, nonen, sexten, vespers, werken, fysieke arbeid, werken op het veld of in ateliers, klooster was een autarkie, zelfbedruipend/zelfvoorzienend, intellectuele arbeid, scriptorium, boeken kopiëren, veel schrijffouten (kennis van het Latijn was vaak erbarmelijk), "monnikenwerk", miniaturen en verluchtingen

Cluny (vanaf 910 n.C.), hervormingsbeweging, uitzuivering van het geloof, "back to basics", tegen de verrijking van de hoge clerus, tegen simonie (handel in kerkambten), Kerk mag niet ondergeschikt zijn aan het wereldlijke gezag, de abdij staat onder direct toezicht van de paus, de abten mengen zich in de investituurstrijd, conflict tussen paus en keizer, dictatus papae, gezag vd paus > gezag van de keizer: de paus staat immers dichter bij God, bron van alle macht in de wereld, tweezwaardenleer, het gezag van de paus beperkt zich tot het domein van de religie, de macht van de keizer beperkt zich tot het wereldlijke (politiek + rechtspraak), uiteindelijk wint de paus door de keizer te excommuniceren, de keizer wordt uit de kerk gezet, tocht naar Canossa, de leenmannen van de keizer zijn hem geen dienstbaarheid meer verschuldigd, Concordaat van Worms, slachtoffer van eigen succes, abdij wordt na verloop zeer rijk, 1400 kloosters waren afhankelijk van de abdij van Cluny, dode hand, verwatering van de hervormingsbeweging

Westers schisma

datum, 1378-1417

de Franse koning eigent zich het recht toe bisschoppen te benoemen in zijn eigen koninkrijk, verkiezing van den Franse paus die resideert in Avignon, verkiezing van een Romeinse tegenpaus, gevolg: twee pausen, verkiezing van een derde paus

Concilie van Pisa (1409), zowel Franse als Romeinse paus worden afgezet en een nieuwe paus wordt verkozen, zowel Franse als Romeinse paus weigeren hun ambt neer te leggen, gevolg: drie pausen

Concilie van Konstanz (1415), alle pausen worden pntslagen, terug 1 enkele paus die resideert in Rome

late middeleeuwen (12e-13e eeuw)

nieuwe kloosterordes

Kartuizers, kluizenaarsorde

Cisterciënzers, strenge toepassing van de regel van Benedictus, Bernardus van Clairvaux, nadruk op Maria in het christelijk geloof, het christendom krijgt een menselijker gelaat

bedelordes, niet contemplatief, wel geëngageerd, Dominicanen, gesticht door St-Dominicus, tijdens zijn omzwervingen geïnspireerd door de Katharenbeweging in Zuid-Frankrijk, grote nadruk op orthodoxie: reactie tegen verwatering van het geloof, door de paus ingeschakeld voor de inquisitie, processen tegen ketters, Franciscanen, gesticht door St.-Franciscus van Assisi

lekenbeweging

begijnen en begaarden, wonen in begijnhof, zelfde levensstijl als kloosterzusters, maar nemen geen kloosterregel aan, argwaan van de kerk, persoonlijke, intieme band met God en christus, visioen van Hadewych

ketterse bewegingen

Jan Hus

Savonarola (Firenze)

katharen, verketterde sekte in Zuid-Frankrijk, strenge regels, bv. vegetarisch dieet, aanhangers in alle gelederen van de bevolking (adel, burgerij, gemeen, ...), opgejaagd door de aanhangers van de paus en de inquisitie, laatste bolwerk = Carcassonne