Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЕОР by Mind Map: ЕОР

1. Загальні вимоги до ЕОР

1.1. відповідати змісту підручника, якщо такий існує, нормативним актам Міністерства освіти і науки

1.2. орієнтуватися на сучасні форми навчання, забезпечувати високу інтерактивність і мультимедійність навчання;

1.3. забезпечувати можливість рівневої диференціації та індивідуалізації навчання;

1.4. пропонувати види навчальної діяльності, що орієнтують студента на набуття досвіду вирішення життєвих проблем на основі знань і умінь в рамках даного предмета;

1.5. забезпечувати використання як самостійної, так і групової роботи;

1.6. містити варіанти навчального планування, який передбачає модульну структуру;

1.7. ґрунтуватися на достовірних матеріалах;

1.8. повноцінно відтворюватися на заявлених технічних платформах;

1.9. забезпечувати можливість паралельно користуватися іншими цифровими освітніми ресурсами;

1.10. забезпечувати там, де це методично доцільно, індивідуальну настройку та збереження проміжних результатів роботи;

1.11. мати, там, де це необхідно, вбудовану контекстну допомогу;

1.12. мати зручний інтерфейс.

2. Типи ЕОР

2.1. прості ЕОР - текстографічні.

2.1.1. Вони відрізняються від книг в основному формою пред'явлення текстів та ілюстрацій: матеріал представляється на екрані комп'ютера, а не на папері. При цьому послідовність матеріалу на екрані задається автором як у книзі. Ніяких інших істотних відмінностей від поліграфічного варіанти такого тексту немає. Даний тип ЕОР легко роздрукувати, перенести на папір, перетворивши його в традиційну форму навчального матеріалу.

2.2. гіпертекстові ЕОР.

2.2.1. Істотною відмінністю даного типу є наявність посилань на логічно зв'язаний текст або фрагменти тексту.Навігація по тексту є нелінійною, переглядати фрагменти тексту можна в довільному порядку, що визначається логічним зв'язком і власним бажанням користувача. У ЕОР цього типу терміни або інші важливі поняття і факти можуть бути посиланнями, після переходу до яких можна отримати інформацію в невеликому додатковому вікні або миттєво змінити вміст екрану при вказівці так званого ключового слова (чи словосполучення).

2.3. ЕОР, що являють собою відео або звуковий фрагмент.

2.4. мультимедіа ЕОР.

2.4.1. Вони мають найбільш істотні, принципові відмінності від книги. Це програмні продукти, що включають в себе тексти, ілюстрації, відео, звук та інші цифрові можливості.Останній тип ЕОР є найбільш видовищним і ефективним у навчанні. Англійське слово multimedia в перекладі означає "багато способів (середовищ)". Мультимедіа ЕОР реалізують можливість одночасного відтворення на екрані комп'ютера тексту, малюнків, анімації, звуку і відео фрагментів, підпорядкованих певній дидактичній меті, і зміна одного з них викликає відповідні зміни інших. Ступінь адекватності уявлення фрагмента реального світу визначає якість мультимедіа продукту. Вищим виразом є "віртуальна реальність", в якій використовуються мультимедіа компоненти вищої якості: тривимірний візуальний ряд і стереозвук.

3. Стандартизація ЕОР

3.1. ISO (International Standards Organization) - міжнародна організація по стандартизації;

3.2. IEEE LTSC - IEEE Learning Technology Standards Committee - комітет стандартизації в галузі технологій навчання, створений в IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers);

3.3. IMS Global Learning Consortium - міжнародний освітній консорціум, що розвиває концепцію, технології та стандарти навчання на базі системи управління навчанням IMS (Instructional Management System);

3.4. AICC - Aviation Industry CBT Committee - комітет комп'ютерного навчання в авіаційній промисловості;

3.5. ADL - Advanced Distributed Learning Initiative Network - організація розподіленого навчання, заснована департаментом політики в галузі науки і технологій в адміністрації президента США (OSTP - White House Office of Science and Technology Policy) і міністерством оборони США (DoD), як мережа розподіленого навчання, забезпечує широкомасштабний доступ до освітніх ресурсів багатьох користувачів.

4. Авторське право на ЕОР

4.1. немайнові права - це право на авторство, ім'я, на оприлюднення та на захист репутації і вони дозволяють задовольнити моральні інтереси автора, не переслідуючи економічну вигоду.

4.2. майнові права (copyright) захищають виключні права автора на твір - його інтелектуальну власність. Автор завжди зацікавлений у тому, щоб його твір не ставо джерелом доходу третіх осіб або об'єктом плагіату.

5. Склад ЕОР з окремої дисципліни

5.1. Робоча програма дисципліни.

5.2. Методичні рекомендації викладачам з проведення поточного контролю із зазначенням видів і точок контролю.

5.3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів. У них повинні бути чітко вказані рекомендована послідовність вивчення, план-графік вивчення дисципліни (із зазначенням точок контролю, видів і термінів звітності), організація самоконтролю. Повинні бути чітко вказані підсумкові вимоги до освоєння дисципліни і способи проведення підсумкового контролю.

5.4. Методичні вказівки з організації взаємодії з викладачем в процесі вивчення дисципліни (якщо матеріали освоюються за допомогою ЕОР).

5.5. Курс лекцій, конспект лекцій чи підручник, що забезпечують вивчення теоретичного матеріалу дисципліни.

5.6. Практикуми, тренажери або лабораторні роботи, що забезпечують отримання студентами практичних навичок і підтримку їх самостійної роботи. Склад суттєво різниться залежно від специфіки дисципліни та навчального плану.

5.7. Засоби контролю знань, які можуть включати комп'ютерні тести або список питань заліку (іспиту), прийнятого у письмовій формі.