Pedagogische aspecten van de leeromgeving

mindmap beroep 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pedagogische aspecten van de leeromgeving by Mind Map: Pedagogische aspecten van de leeromgeving

1. Docenten gaan regelmatig op cursus of workshop om hun kennnis en kunde bij te spijkeren. Top: prettig dat er budget wordt vrijgemaakt voor specifieke wensne van docenten. Tip: begeleiding van de stagaires zou ook een goede tip voor een cursus zijn.

2. De school heeft waarden, normen en regels inzake gewenst en ongewenst gedrag

2.1. De school heeft schoolregels gepubliceerd op het internet en inde schoolgids

3. Er wordt in visie en vertaling ten behoeve van het dagelijkse handelen rekening gehouden met basisbehoeften van de jongeren, namelijk de behoeften aan relaties, autonomie en competentie

3.1. In de visie va de school is het volgende opgenomen:Leerlingen worden begeleid op weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en kunnen daarbij volledig rekenen op kennis, kunde en vaardigheden van hun docenten. Deze hebben zich het opbrengstgericht werken en denken eigen gemaakt en zij zijn in staat om (samen met hun collega’s in bijvoorbeeld een zelf organiserend team) een leerling zoveel mogelijk een eigen traject aan te bieden. Afdelingsleiders sturen en steunen hun docenten vanuit het vermogen om het team optimaal onderwijskundig te leiden.

3.1.1. In de praktijk zorgt de school voor begeleiding om eigen ideeen en plannen door en van de leerlingenuit te voeren. Dit kunnen projecten zijn of clubjes naast school. daarnaast proberen de docenten de leelringen zoveel mogelijk uit te dagen door deverwachtingen hoog te leggen en de leelring te sturen naar het hoogst haalbare. Top: ideene van leelringen voor activiteiten naats school wordt goed begeleid en ondersteund. Dat stimuleert zelfstandigheid, autonomie en creativiteit..Een bijzonder voorbeeld is een praatclubje voor hoosexuele leerlingen.Tip: Het differentieren komt nog niet echt uit de verf in de onderbouw. Er wordt nog veel klassikaal aangestuurd en lesgegeven. Er wordt nog niet voldoende ingespeeld op verschillende leertrajecten voor verschillende niveaus.

4. De schoolleiding besteedt systematisch en periodiek aandacht aan de kwaliteit van pedagogisch handelen, en neemt zo nodig preventieve en corrigerende maatregelen ter verbetering daarvan

4.1. Docenten zijn in staat, of worden daartoe via scholing/professionalisering in staat gesteld, om daadwerkelijk invulling te geven aan opbrengstgericht werken, aan differentiatie en aan inspirerend lesgeven.

4.1.1. In de praktijk krijgen docenten cursussen aangeboden om opbrengstgericht werken en differentieren toe te passen inde klas. Top: Aan opbrengstgericht werken wordt veel aandacht betseed. Tip: differntieren is nog een ondergeschoven kindje. Via het gebruik van de Ipads en een veel betere ICTondersteuning zou dit al een stuk kunnen worden verbeterd.

5. Er zijn voldoende en kwalitatief goed toegeruste leerkrachten, in staat tot het bieden van hoogwaardig, contextrijk en prikkelend onderwijs, op maat van de doelgroep

5.1. In het beleidsplan 2013-2017 staan de kwalitatieve eisen voor leerkrachten en de doelen die men wil bereiken en op welke manier dit gebeurt.

5.1.1. Bundeling van krachten als het gaat over het uitwisselen van expertise.

5.1.2. Stabiliteit door financiële solidariteit.

5.1.3. Sterke kwaliteitszorgstructuur verzorgd door een goed draaiende backoffice.

5.1.4. Flexibiliteit en continuïteit ten aanzien van werkgelegenheid.

5.1.5. Deskundige, servicegerichte ondersteuning door het Centraal Bureau op het gebied van personeel, financiën en ICT.

6. Praktijk: de school past de regels redelijk consequent toe. Docenten proberen zoveel mogelijk dezelfde regels in de klas te hanteren. Voorbeeld: mobieltjes in de tas of in de mand voorin de klas. Top: dit werkt goed, leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Tip: pas de regels ook toe bij het (NIET) eerder weg laten gaan van de leerlingen als de les eerder is afgelopen.

6.1. Tip: