ข้อมูลและสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อมูลและสารสนเทศ by Mind Map: ข้อมูลและสารสนเทศ

1. ข้อมูลและสารสนเทศ

2. ประเภทของข้อมูล

3. วิธีประมวลผลข้อมูล

4. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

5. การจัดการสารสนเทศ

6. ระบบสารสนเทศ

7. ระดับสารสนเทศ