จุดเริ่มต้นของการศึกษาพฤติกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จุดเริ่มต้นของการศึกษาพฤติกรรม by Mind Map: จุดเริ่มต้นของการศึกษาพฤติกรรม

1. พฤติกรรม (อาการที่มนุษย์แสดงออกมา)

1.1. มูลเหตุจูงใจ (Motivation)

1.2. สิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้น (Stimulus)

2. ปัจจัยภายใน

2.1. ความรู้

2.2. ความคิด

2.3. ความรู้สึก

2.4. ความจำ

2.5. ค่านิยม

2.6. ทัศนคติ / เจตคติ

3. ปัจจัยภายนอก

3.1. สภาพแวดล้อม

3.2. สภาพทางสังคม

3.2.1. สุขภาพ

3.2.2. การศึกษา

3.2.3. ความปลอดภัยในชีวิต

3.3. สภาพทางเศรษฐกิจ

3.4. สภาพทางการเมือง / การปกครอง

3.5. สภาพทางด้านเทคโนโลยี / ข้อมูลข่าวสาร