โรคจิตเภท (Schizophrenia)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โรคจิตเภท (Schizophrenia) by Mind Map: โรคจิตเภท  (Schizophrenia)

1. อาการ

1.1. กลุ่มอาการด้านลบ มีอาการลดน้อยลงจากคนปกติ เช่น ชอบอยู่คนเดียว ซึมเศร้า ปลีกตัวออกจากสังคม ไม่มีอารมณืร่วมกับผู้อื่น

1.2. กลุ่มอาการด้านบวก มีอาการเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไป เช่น อาการหลงผิด ประสาทหลอน เอะอะโวยวาย

2. สาเหตุ

2.1. กลุ่มอาการด้านลบ เกิดจากมีสารสื่อประสาท Serotonin มากเกินไป

2.2. กลุุ่มอาการด้านบวก เกิดจากมีสารสื่อประสาท Dopamine มากเกินไป

3. ยาที่ใช้ในการรักษา

3.1. กลุ่มอาการด้านลบ Risperidone

3.2. กลุ่มอาการด้านบวก Haloperidol

4. โรคจิตเภท (Schizophrenia) คือ กลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิด ทำให้ผู้ป่วยมีความคิดและการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้มีผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตในสังคม