บทที่ 6 เทคโนโลยีชีวภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 6 เทคโนโลยีชีวภาพ by Mind Map: บทที่ 6 เทคโนโลยีชีวภาพ

1. เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน

1.1. การผลิตวัคซีน

1.1.1. ท็อกซอยด์

1.2. การผสมเทียบกับภาวะมีบุตรยาก

1.2.1. การฉีดเชื้อหรือการผสมเทียม ( IUI )

1.2.2. การทำกิ๊ฟท์ ( GIF )

1.2.3. การทำซิฟท์( ZIFT)

1.2.4. การทำเด็กหลอดแก้ว ( IVF & ET )

1.2.5. การทำอิ๊คซี่ ( ICSI )

1.2.6. บลาสโตซิสท์ คัลเจอร์ (Blastocyst Culture)

2. เทคโนโลยีชีวภาพกับโรคเบาหวาน

2.1. การผลิตอินซูลิน

3. GMOs (Genetically Modified Organisms)

3.1. สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม

3.1.1. ตัวอย่าง

3.1.1.1. มะเขือเทศ GMOs

3.1.1.2. มะละกอ GMOs

3.1.1.3. ถั่วเหลือง GMOs

3.1.1.4. ฝ้าย GMOs

4. หนังดังกับเทคโนโลยีชีวภาพ

4.1. The Hung

4.2. Spiderman

5. เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพร

5.1. สารสกัดจากต้นมะหาด

6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

6.1. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร

6.1.1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

6.1.2. การปรับปรุงพันธุ์พืช

6.1.3. การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช

6.1.4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

6.2. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

6.2.1. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

6.2.2. การแก้ไขปัญหาพลังงาน

6.2.2.1. การผลิตแอลกแฮอล์

6.2.2.1.1. แก๊สโวฮอล์

6.3. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

6.3.1. นมเปรี้ยว

6.3.2. การทำผลิตภัณฑ์จากไขมัน

6.3.2.1. นม

6.3.2.2. เนย

6.4. เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพ

6.4.1. การทำผลิตภัณฑ์ยารักฅษาโรค

6.4.2. การบำรุงสุขภาพ

7. ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ

7.1. ข้อดีหรือประโยชน์ของ GMOs

7.1.1. ด้านการเกษตร

7.1.2. ต่อผู้บริโภค

7.1.3. ด้านการพาณิชย์