การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ by Mind Map: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

1. เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เป็นสหวิทยาการที่นำความรู้พื้นฐานสิ่งมีชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เทคนิคการนำสิ่งมีชีวิต หรือ ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต มาพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์เฉพาะตามที่ต้องการ

2. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

2.1. นมเปรี้ยว

2.2. นม เนย

3. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

3.1. ใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดขยะ

3.2. การบำบัดน้ำเสีย

4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร

4.1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

4.2. การปรับปรุงพันธุ์พืช

4.3. การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์

4.4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

5. เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพ

5.1. การทำยารักษาโรค

5.2. การบำรุงสุขภาพ

5.3. การใช้แบคทีเรียในการกำจัดลูกน้ำและยุงลาย