ĐỊNH GIÁ CỔ PHẦN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐỊNH GIÁ CỔ PHẦN by Mind Map: ĐỊNH GIÁ  CỔ PHẦN

1. DN niêm yết (HNX, HSX, Upcom)

1.1. Phương pháp do tư vấn hoặc BQLVĐT thực hiện

1.1.1. Căn cứ

1.1.1.1. Tình hình thực tế của doanh nghiệp (VCSH, LN,..)

1.1.1.2. Giá giao dịch của các cổ phiếu cùng ngành

1.1.1.3. Nhu cầu mua của các nhà đầu tư quan tâm

1.1.2. Phương pháp

1.1.2.1. Chiết khấu dòng tiền (DCF, DDM)

1.1.2.2. So sánh hệ số giá/ thu nhập (P/E)

1.1.2.3. So sánh hệ số giá/ giá trị sổ sách (P/B)

1.1.2.4. Các phương pháp khác (EV/EBITDA, EV/Sales…)

1.1.2.5. Giá giao dịch trên thị trường

1.2. Nguyên tắc

1.2.1. bằng hoặc cao hơn giá vốn SCIC đang ghi nhận (giá đã trừ dự phòng)

1.2.1.1. TCKT cung cấp giá vốn

1.2.2. không thấp hơn giá sàn giao dịch trên thị trường tại ngày bán hoặc ngày ký hợp đồng bán

1.3. Thẩm quyền quyết định

1.3.1. Ban QLVĐT chủ trì và phối hợp với Ban TCKT và Ban QLRR, trình Lãnh đạo TCT quyết định

2. DN chưa niêm yết

2.1. Phương pháp xác định giá cổ phần - do BQLVĐT hoặc tư vấn thực hiện

2.1.1. Căn cứ lựa chọn

2.1.1.1. Tình hình thực tế của doanh nghiệp

2.1.1.2. Giá giao dịch của các cổ phiếu cùng ngành

2.1.1.3. Nhu cầu mua cổ phần của các nhà đầu tư quan tâm

2.1.2. Phương pháp

2.1.2.1. Giá trị sổ sách (theo BCTC tại thời điểm gần nhất) có tính bổ sung các yếu tố lợi thế

2.1.2.1.1. Giá trị lợi thế kinh doanh (Giá trị tiềm năng phát triển)

2.1.2.1.2. Giá trị quyền sử dụng đất đối với đất giao, đất nhận chuyển nhượng và đất thuê trả tiền 1 lần

2.1.2.2. Giá vốn SCIC đang ghi nhận (giá đã trừ dự phòng)

2.1.2.2.1. TCKT cung cấp giá vốn

2.1.2.3. Giá giao dịch trên thị trường OTC

2.1.2.4. Chiết khấu dòng tiền (DCF, DDM)

2.1.2.5. So sánh hệ số giá/thu nhập (P/E)

2.1.2.6. So sánh hệ số giá/giá trị sổ sách (P/B)

2.1.2.7. Các phương pháp khác (EV/EBITDA, EV/Sales…)

2.2. Nguyên tắc

2.2.1. Không thấp hơn giá vốn SCIC đang ghi nhận (giá đã trừ dự phòng)

2.2.1.1. TCKT cung cấp giá vốn

2.2.2. Không thấp hơn mức giá xác định theo phương pháp giá trị sổ sách, tính bổ sung các yếu tố lợi thế và có tính đến: + Các phát sinh làm ảnh hưởng đột biến đến giá trị của DN + Tồn tại tài chính, tài sản tồn đọng, công nợ phải thu khó đòi của DN

2.2.3. Đối với các DN thua lỗ có: VCSH < Vốn góp của cổ đông Giá trị cổ phần thấp hơn mệnh giá

2.2.3.1. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lần đầu bằng mệnh giá

2.3. Thẩm quyền quyết định

2.3.1. Ban QLVĐT chủ trì và phối hợp với Ban TCKT và Ban QLRR, trình Lãnh đạo TCT quyết định