Phát triển Fanpage: XÀI TIÊN THÔNG MINH VỚI QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát triển Fanpage: XÀI TIÊN THÔNG MINH VỚI QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS by Mind Map: Phát triển Fanpage:  XÀI TIÊN THÔNG MINH VỚI QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS

1. NHÓM: Người chưa biết gì về quảng cáo Google Adwords

1.1. Nội Dung Quan Tâm

1.1.1. Lợi ích khi lamq quảng cáo Google Adwords

1.1.2. Những thống kê về quảng cáo Google Adwords

1.1.3. Những người kinh doanh thành công quảng cáo Google Adwords

1.1.4. Ngành hàng nào nên làm quảng cáo Google Adwords theo mùa

1.1.5. Phát triển kinh doanh Online bằng Google Adwords

1.2. Nguồn Tìm Nội Dung

1.2.1. Các trang về: Marketing Online Việt Nam

1.2.2. Các trang chia sẻ về kinh doanh online

1.2.3. Các trang nội dung cùng liên quan tới Google

1.2.4. Tin tức về Google

1.2.5. Các công cụ khác ứng dụng kinh doanh từ Google

2. NHÓM: Người dùng Google Adwords rồi và không mang lại hiệu quả

2.1. Nội dung Quan Tâm

2.1.1. Lý do làm quảng cáo Google Adwords không hiệu quả

2.1.2. Cách khắc phục cải tiến Google Adwords hiệu quả hơn

2.1.3. Chia sẻ các tối ưu quảng cáo Google Adwords

2.2. Nguồn tìm nội dung

2.2.1. Google Adwoords Support

2.2.2. Các trang Website về Google Adwords Việt Nam

2.2.3. Video về Google Adwords