Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลไม้ by Mind Map: ผลไม้

1. องุ่น

1.1. องุ่นแดง

1.2. องุ่นเขียว

1.3. องุ่นแดง

1.4. องุ่นไร้เม็ด

2. ส้ม

2.1. ส้มเขียวหวาน

2.2. ส้นแป้น

2.3. ส้มโชกุล

3. กล้วย

3.1. กล้วยเล็บมือ

3.2. กล้วยไข่

3.3. กล้วยพนม

3.4. กล้วยน้ำว้า

3.5. กล้วยหอม

4. มะม่วง

4.1. มะม่วงแรด

4.2. มะม่วงเขียวเสวย

4.3. มะม่วงมัน

4.4. มะม่วงน้ำดอกไม้

4.5. มะม่วงเปรี้ยว

4.6. มะม่วงอกร่อง

5. เงาะ

5.1. เงาะโรงเรียน

5.2. เงาะบ้าน

5.3. เงาะนาสาร