Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

psychologia rozwojowa by Mind Map: psychologia rozwojowa
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

psychologia rozwojowa

1.OKRES PRZEDSZKOLNY

Okres ten kończy etap dojrzałości szkolnej. Mamy tu taki poziom rozwoju funkcji, który umożliwia sprostanie wymaganiom szkolnym

Sfera rozwoju fizycznego

dzieci są już sprawne ruchowo, opanowywują podstawowe czynności dnia codziennego, usprawnienie zdolności manualnych, zdolności pisania, jest to istotne przygotowanie do przejęcia zadań szkolnych.

Rozwój poznawczy

dzieci komunikują się w sposób doskonały poprzez zdolność mowy, występuje analiza słuchowa, sprzyja to pisaniu i czytaniu. Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, obserwujemy początek dowolności procesu poznawczego. Dziecko zdaje dużo pytań, jest to, więc tzw. okres pytań, przejawy żywości umysłowej, to przejaw intencjonalnej potrzeby poznawczej.

Rozwój emocjonalno-społeczny

nie potrafią skrywać swoich uczuć, labilność, są zmienne, niestałe, występują trudności z panowaniem nad emocjami. W rozwoju społecznym okres ten jest okresem przyswajania sobie, przystosowywania się, narzuca się im pewne zasady współżycia, ale dzieci również wymyślają je poprzez swoje zabawy, (które są spontaniczne, zabierają wiele czasu). W zabawach pojawia się temat, podział na role (Np. zabawy w dom czy w lekarza), poj. Się współdziałanie, ćwiczenie nowych właściwości, występuje zdolność do empatii

Wskaźniki sugerujące pewne problemy z dzieckiem

2.OKRES SZKOLNY

Rozwój poznawczy

wysuwa się on na pierwszy plan, występuje pełna dowolność procesów umysłowych, to wyraz intencjonalności uczenia się, zdolność zapamiętywania dowolnego, celowego, zamierzonego, doskonalenie języka, początek przyswajania pojęć abstrakcyjnych, ogólnych, wyst. Odwracalność myślenia. Wg Piaget’a określane jest jako pewna właściwość myślenia logicznego i zdolność przyswajania pojęć, Np. dotyczących stałości, objętości, przyswajania pojęć matematycznych.

Rozwój emocjonalno-społeczny

są bardziej powściągliwe, reakcje są bardziej stabilne, zrównoważone, mniej zmienne, skrywanie uczuć, prawdziwych intencji, potrzeby związane z rówieśnikami są równoważne z kontaktami z domem, rodziną. Pozycja w grupie jest bardzo ważna, na tym dziecko buduje swoją samoocenę. Potrafią kierować się ocenami etycznymi. Grupa jest tzw. wyrocznią, ważne jest upodobnianie się, nie wychylanie się.

3.OKRES DORASTANIA

Dzieli się na 2 etapy: Faza pokwitania/ faza dojrzewania Faza dorastania społecznego

Rozwój somatyczny

znaczne jest dojrzewanie fizyczne, pojawia się dojrzewanie hormonalne, powstają zmiany biologiczne I rzędowe płciowe (pierwsza miesiączka, mutacja) oraz II rzędowe (zmiana proporcji ciała, owłosienie na ciele). To także tzw. skok pokwitaniowy, dotyczący wagi i wzrostu, to silny rozwój wzrostu, wyst. Wzrost muskularny, wagi. Rozwój sprawności ruchowej, w pierwszej fazie mamy destrukturalizację uprzedniej motoryki, wyst. Wzrost nadpobudliwości ruchowej. Druga faza to strukturalizacja motoryki – następuje wzrost. Wraz z rozwojem fiz. Wiąże się rozwój psychoseksualny, który wyraża się ogólnym pobudzeniem, dążeniem i wzrostem pobudzenia płcią przeciwną. Charakterystyczne zmiany to etap wzajemnych antagonizmów, brak kontaktów dziewczęta-chłopcy, chłopcy są hałaśliwi, dziewczęta są sprawniejsze intelektualnie, są dojrzalsze, wyst. Obiekty adoracji (np. artyści), kult dla bohaterów. Występuje rozwojowa masturbacja. Następny etap to gwałtowna zmiana płcią przeciwną, zainteresowania są krótkotrwałe. W drugiej fazie dorastania (po 14-15 roku życia) tworzą się bardziej specyficzne przyjaźnie heteroseksualne, poj. Się pierwsza miłość, obiekt uczuć jest wyidealizowany.

Rozwój poznawczy

to ciąg dalszego, intensywnego rozwoju uczenia się rozwiązywania problemów, okres abstrakcyjnych pojęć (Np. wolność, sprawiedliwość, miłość), można dyskutować na wszystkie tematy, okres drugiego negatywizmu, młody człowiek jest zdolny do argumentacji, wyst. Myślenie hipotetyczno-dedukcyjne, ujmowanie świata z różnych punktów widzenia, zdolność tworzenia różnych teorii, zdolności myślenia, swobody twórczej, występują zmiany w systemie wartości, wyst. Autonomia moralna, oceny moralne są surowe.

Rozwój emocjonalny

duża intensywność emocji, rozchwianie emocjonalne, tzw. bunt, niezrównoważenie emocjonalne, silnie związane z potrzebami erotycznymi, tworzenie się tożsamości, to okres poszukiwania, tworzenie własnego „ja”, ma się pewne sukcesy, ale i niepowodzenia.