Класифікація математичних моделей

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Класифікація математичних моделей by Mind Map: Класифікація математичних моделей

1. За приналежністю до ієрархічного рівня

1.1. Моделі мікрорівня

1.1.1. Відображають фізичні процеси, що протікають, наприклад, при підігріванні продукту

1.2. Моделі макрорівня

1.2.1. Описують технологічні процеси

1.3. Моделі метарівня

1.3.1. Описують технологічні системи (цехи, ділянки, підприємство в цілому

2. За характером властивостей об'єкта, що відображається

2.1. Структурні

2.1.1. Призначені для відображення структурних властивостей об'єктів, тобто його складових частин

2.2. Функціональні

2.2.1. Призначені для відображення інформаційних, фізичних, тимчасових процесів, що протікають у працюючому устаткуванні, в ході виконання технологічних процесів

3. За способом представлення властивостей об'єкта

3.1. Аналітичні

3.1.1. Явні математичні вирази вихідних параметрів як функцій від параметрів вхідних і внутрішніх

3.2. Алгоритмічні

3.2.1. Виражають зв'язки між вихідними параметрами і параметрами вхідними і внутрішніми у вигляді алгоритму

3.3. Імітаційні

3.3.1. Відображають розвиток процесу (поведінку досліджуваного об'єкта) в часі, коли задані зовнішні дії на процес (об'єкт)

4. За способом отримання моделі

4.1. Теоретичні

4.1.1. Створюються в результаті дослідження об'єктів (процесів) на теоретичному рівні

4.2. Емпіричні

4.2.1. Створюються в результаті проведення експериментів і обробки їх результатів методами математичної статистики

5. За особливостями поведінки об'єкта

5.1. Детерміновані

5.1.1. Описують поведінку об'єкту з позицій повної визначеносні в сьогоденні і в майбутньому

5.2. Імовірнісні

5.2.1. Враховують вплив випадкових чинників на поведінку об’єкту, тобто оцінюють його майбутнє з позицій ймовірності тих або інших подій