การเรียนการสอน (21st Century Skills)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนการสอน (21st Century Skills) by Mind Map: การเรียนการสอน  (21st Century Skills)

1. การเตรียมผู้สอน

1.1. ต้องทันการเปลี่ยนแปลง

1.2. ลดเวลาการบรรยาย

1.3. มีความรู้จริงในเนื้้อหาที่สอน

1.4. วิธีการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย น่าสนใจ

1.5. วิธีการสอนเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

2. การเตรียมสิ่งสนับสนุน

2.1. บรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

2.1.1. แสง

2.1.2. สี

2.1.3. เสียง

2.1.4. ความร้อน-ความเย็น

2.2. จัดหาทรัพยากรที่อำนวยการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

2.3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ทั่วถึงนักศึกษา

2.4. เรียนรู้นอกห้องเรียน

2.4.1. แหล่งฝึก

2.4.2. ชุมชน

2.5. ระบบสารสนเทศ

2.5.1. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

2.5.2. เตรียมผู้ดูแลระบบในการช่วยเหลือ สนับสนุน

2.5.3. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

2.5.4. เตรียมระบบอินเตอร์เนต การเชื่อมต่อสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ

3. การเตรียมผู้เรียน

3.1. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.2. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.3. เน้นทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

3.4. เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5. เน้นการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรม

3.6. เน้นย้ำวินัยในการเข้าตรวจสอบUpdate ติดตามงาน ชี้แจง ข้อตกลงเบื้องต้น มารยาทในการเรียนการสอน

4. ข้อดี-ข้อเสีย

4.1. ข้อดี

4.1.1. มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.1.2. สะดวก รวดเร็ว ในการสื่อสาร โต้ตอบ ประมวลผล

4.1.3. เรียนรู้ตลอดเวลา

4.2. ข้อเสีย

4.2.1. ปัจจุบันมีสิ่งที่มีแรงดึงดูดใจผู้เรียนออกจากการเรียน เช่น smartphone , Ipad ,game

4.2.2. เด็กนักเรียนสมัยใหม่ มีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้น <Generation-Y>

5. ปัญหาในการเรียนการสอน(21st Century Skills)

5.1. IT

5.1.1. ล้าสมัย

5.1.2. ความเร็ว/ความแรง

5.1.3. ผู้ดูแลระบบขาดความรู้ ความเข้าใจ และความจำเป็น

5.1.4. ผู้ดูแลระบบ

5.1.4.1. ขาดช่องทางการติดต่อสื่อสาร

5.1.4.2. ไม่Update ข้อมูล

5.1.4.3. ขาดความรู้

5.2. ผู้สอน

5.2.1. ภาระงานด้านต่างๆ มาก

5.2.1.1. ไม่มีเวลา

5.2.1.2. ขาดการพัฒนาตนเอง รวมถึงข้อมูลให้ทันสมัย

5.2.2. Baby boom: ติดรูปแบบเดิมๆ

5.3. สถานที่

5.3.1. น้อย

5.3.2. ไม่เหมาะสม/เอื่อต่อการเรียนรู้

5.4. ผู้เรียน

5.4.1. ชอบการเป็นผู้รับ

5.4.2. ขาดการค้นคว้า ขวนขวายข้อมูลเพิ่มเติม

5.5. ผู้บริหาร

5.5.1. ขาดการสนับสนุน นโยบาย จูงใจในการนำไปใช้ในการจัดการเรียน

6. การแก้ปัญหาการเรียนการสอน

6.1. KM การจัดการเรียนการสอน ศตวรรษที่ 21

6.2. วิจัย

6.3. เป็นนโยบายผู้บริหาร

6.4. พัฒนาทักษะ IT ของผุู้สอนและผู้เรียน รวมถึงผู้ดูแลระบบ

6.5. เข้าถึงผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม