ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 by Mind Map: ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

1. หน่วยวัด SI

1.1. ฐาน

1.1.1. กิโลกรัม kg

1.1.2. วินาที s

1.1.3. เมตร m

1.1.4. แอมแปร์ A

1.1.5. เคลวิน K

1.1.6. โมล mol

1.1.7. แคนเดลา cd

1.2. อนุพันธ์

1.2.1. นิวตัน N

1.2.1.1. Destinations

1.2.2. จูล J

1.2.2.1. Destinations

1.2.2.2. Destinations

1.2.3. วัตต์ W

1.2.4. คูลอมบ์ c

1.2.5. โอห์ม

1.2.6. โวลต์ v

1.2.7. ปาสคาล Pa

1.2.8. ลักซ์ lux

1.2.8.1. Destinations

2. เลขนัยสำคัญ เลข 0 ทางซ้ายจะไม่นับ

2.1. บวก-ลบ ตอบตามทศนิยมหลักที่น้อยที่สุด

2.2. คูณ-หาร ตอบตามจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุด

3. Projectile เป็นการเคลื่อนที่ 2 มิติ มีการเคลื่อนที่แนวดิ่งและแนวราบพร้อมกัน หลักการ คือ หา Ux Uy โดย Ux คงที่ เวลาแนวราบ=แนวดิ่ง

3.1. แกน X Uy=0 Ux=Vx Fx=0 ax=0 Vx คงที่ Sx=Vxt

3.2. แกน Y y=0 Vy=Ux Fy=mg ay=g

4. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เช่น การยิงจรวดและตกลงพื้น โยนของลงตึก การขับรถตามกัน หาระยะทางวิ่งทั้งหมด หาความสูงที่วัตถุพบกัน

4.1. v=u+at S=(u+v)/2*t S=ut+1/2at^2 v^2=u^2+2as v=S/t

5. ปริมาณทางฟิสิกส์

5.1. สเกลาร์ : ระบุเพียงขนาด การคำนวณใช้พีชคณิต

5.2. เวกเตอร์ : ระบุทั้งขนาดและทิศทาง การคำนวณใช้เลขาคณิต

6. การแตกแรง แตกเข้ามุมใช้ cos แตกออกจากมุมใช้ sin

7. กฎของนิวตัน

7.1. 1.กฎข้อที่ 1 กฎของความเฉื่อย (Inertia) "วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน"

7.2. 2.กฎข้อที่ 2 กฎของแรง (Force) “ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทำต่อวัตถุ แต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ” ความเร่งของวัตถุ = แรงที่กระทำต่อวัตถุ / มวลของวัตถุ (หรือ a = F/m)

7.3. 3.กฎข้อที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา “แรงที่วัตถุที่หนึ่งกระทำต่อวัตถุที่สอง ย่อมเท่ากับ แรงที่วัตถุที่สองกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง แต่ทิศทางตรงข้ามกัน” (Action = Reaction)