Căn bản Phật giáo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Căn bản Phật giáo by Mind Map: Căn bản Phật giáo

1. Bản thể luận

1.1. Vô ngã

1.2. Vô thường

2. Thế giới quan, nhân sinh quan

2.1. Tứ diệu đế

2.1.1. Khổ đế

2.1.2. Tập đế

2.1.2.1. Thập nhị nhân duyên

2.1.2.1.1. Vô minh

2.1.2.1.2. Hành

2.1.2.1.3. Thức

2.1.2.1.4. Danh

2.1.2.1.5. Sắc

2.1.2.1.6. Lục căn

2.1.2.1.7. Xúc

2.1.2.1.8. Thụ

2.1.2.1.9. Ái

2.1.2.1.10. Thủ

2.1.2.1.11. Hữu

2.1.2.1.12. Sinh

2.1.2.1.13. Lão tử

2.1.3. Diệt đế

2.1.4. Đạo đế

3. Giáo luật

3.1. Ngũ giới

3.2. Thập thiện