Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Căn bản Phật giáo by Mind Map: Căn bản Phật giáo
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Căn bản Phật giáo

Những nguyên lý cơ bản của Phật giáo được thể hiện trong giáo lý. Hệ thống giáo lý của Phật giáo là một hệ thống rất đồ sộ nằm chủ yếu trong Tam tạng kinh điển, gồm Kinh tạng (ghi lời Phật dạy), Luật tạng (các giới luật), và Luận tạng (các bài kinh, tác phẩm luận giải, bình chú về giáo pháp của các cao tăng và học giả sau này).

Bản thể luận

Vô ngã

Tất cả sự vật, hiện tượng cũng như chính bản thân ta là không có thực. Thế giới (nhất là thế giới hữu hình - con người) là do sự hợp lại của các yếu tố vật chất (Sắc) và tinh thần (Danh ). Đó là 5 yếu tố (Ngũ uẩn ) + Sắc (vật chất ) + Thụ (cảm giác) + Tưởng (ấn tượng ) + Hành (Tư duy nói chung ) + Thức (ý thức )

Vô thường

Bản chất sự tồn tại của thế giới là một dòng biến chuyển không ngừng (vô thường). Không thể tìm ra nguyên nhân đầu tiên, do vậy không có ai tạo ra thế giới và cũng không có gì vĩnh hằng. Sự biến hiện của thế giới theo chu trình: sinh - trụ - dị - diệt theo luật nhân quả.  

Thế giới quan, nhân sinh quan

Tứ diệu đế

Theo quan niệm của đạo Phật, để đến được sự giải thoát, mọi người phải nhận thức Bốn chân lý thiêng liêng tuyệt diệu (Tứ diệu đế).

Giáo luật

Ngũ giới

Ngũ giới : Giới sát (không sát sinh). Giới đạo (không trộm cắp). Giới dâm (không tà dâm). Giới vọng ngữ (không được nói điều sai trái). Giới tửu (không uống rượu, các chất say làm lu mờ trí óc).

Thập thiện

Thập thiện Về thân: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Về khẩu: không nói dối, không nói hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Về ý: Không tham lam, không giận dữ, không tà kiến.