Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Style kierowania by Mind Map: Style kierowania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Style kierowania

Styl autokratyczny

Dla stylu tego charakterystyczne są:

Styl anarchiczny

To skłonność do działań przypadkowych, do odrzucania reguł, unikania planowania

Styl demokratyczny

Kierownik deleguje znaczący zakres władzy, ale zatrzymuje ostateczną odpowiedzialność za wykonanie zadań oraz środki kontroli i interwencji, które mają zapewnić realizację celów zespołu.

Podwładni mają duży zakres swobody w podziale zadań i określenia sposobu ich wykonania, wykonują je samodzielnie.

Nie ma tu miejsca na rozkazodawstwo.

Współpraca, pomoc, zachęta, życzliwość - to cechy jakie dominują w relacjach z innymi ludźmi.

Kierownik stara się o dobry klimat i współpracę w zespole.

Kierownik interesuje się sprawami osobistymi swojego personelu.

Stwarza się warunki, w których ujawnia się inicjatywa i pomysłowość personelu.

Style pośrednie

styl persfazyjny

styl konsultacyjny

Wpływ stylu kierowania uczniów

Niedyrektywne zachowanie nauczyciela lepiej wpływają na rozwój i osiągnięcia uczniów.

Zależność ta zmienia się lub przybiera postać nieliniową w zależności od złożoności zadania, poziomu wieku i zdolności ucznia.

Relacje te mogą być modyfikowane przez poziom niepokoju u uczniów.

Demokratyczne zachowanie nauczyciela wywołuje silniejszą postawę pozytywną w stosunku do szkoły i pracy szkolnej.

Skuteczność stylu kierowania zależy od:

Typu zadania

Sytuacji

Pozycji osoby kierującej

Oczekiwań kierowanego zespołu