Style kierowania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Style kierowania by Mind Map: Style kierowania

1. Styl autokratyczny

1.1. Dla stylu tego charakterystyczne są:

1.1.1. Przewagą decyzji jednoosobowych

1.1.2. Duży dystans do podwładnych

2. Styl anarchiczny

2.1. To skłonność do działań przypadkowych, do odrzucania reguł, unikania planowania

3. Styl demokratyczny

3.1. Kierownik deleguje znaczący zakres władzy, ale zatrzymuje ostateczną odpowiedzialność za wykonanie zadań oraz środki kontroli i interwencji, które mają zapewnić realizację celów zespołu.

3.2. Podwładni mają duży zakres swobody w podziale zadań i określenia sposobu ich wykonania, wykonują je samodzielnie.

3.3. Nie ma tu miejsca na rozkazodawstwo.

3.4. Współpraca, pomoc, zachęta, życzliwość - to cechy jakie dominują w relacjach z innymi ludźmi.

3.5. Kierownik stara się o dobry klimat i współpracę w zespole.

3.6. Kierownik interesuje się sprawami osobistymi swojego personelu.

3.7. Stwarza się warunki, w których ujawnia się inicjatywa i pomysłowość personelu.

4. Style pośrednie

4.1. styl persfazyjny

4.2. styl konsultacyjny

5. Wpływ stylu kierowania uczniów

5.1. Niedyrektywne zachowanie nauczyciela lepiej wpływają na rozwój i osiągnięcia uczniów.

5.2. Zależność ta zmienia się lub przybiera postać nieliniową w zależności od złożoności zadania, poziomu wieku i zdolności ucznia.

5.3. Relacje te mogą być modyfikowane przez poziom niepokoju u uczniów.

5.4. Demokratyczne zachowanie nauczyciela wywołuje silniejszą postawę pozytywną w stosunku do szkoły i pracy szkolnej.

6. Skuteczność stylu kierowania zależy od:

6.1. Typu zadania

6.1.1. Zadania proste

6.1.2. Zadanie złożone

6.2. Sytuacji

6.3. Pozycji osoby kierującej

6.4. Oczekiwań kierowanego zespołu