ศาสนาสำคัญของโลก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสนาสำคัญของโลก by Mind Map: ศาสนาสำคัญของโลก

1. ศาสนาพุทธ

1.1. หลักปฏิบัติ

1.2. คัมภีร์ของพุทธศาสนา

1.3. ศาสดา

1.4. นิกาย

1.5. วันสำคัญ

1.5.1. วันมาฆบูชา

1.5.2. วันวิสาขบูชา

1.5.3. วันอัฏฐมีบูชา

1.5.4. วันอาสาฬหบูชา

1.5.5. วันเข้าพรรษา

1.5.6. วันออกพรรษา

1.6. การแต่งกาย

1.7. ศาสนสถาน

2. ศาสนาอิสลาม

2.1. หลักปฏิบัติที่สำคัญของอิสลาม

2.2. คัมภีร์ของอิสลาม

2.3. ศาสดาของอิสลาม

2.4. นิกายในอิสลาม

2.5. วันสำคัญ

2.5.1. วันอาชูรอ

2.5.2. วันอารีรายาอิดิ้ลฟิตรี

2.5.3. วันอารีรายาอิดิ้ลอัฎฮา

2.5.4. วันเมาลิด

2.6. ประเพณี

2.6.1. การแต่งงาน

2.6.1.1. การนิกะห์

2.6.1.2. งานวาลีมะห์

2.6.2. การอากีเกาะห์

2.6.3. การแต่งกาย

2.6.3.1. มุสลีมีน/ผู้ชาย

2.6.3.2. มุสลีมะ/ผู้หญิง

2.7. ศาสนสถานอิสลาม

3. ศาสนาคริสต์

3.1. หลักคำสอน

3.2. คัมภีร์

3.3. ศาสดา

3.4. พิธีกรรม

3.4.1. ศีลล้างบาป

3.4.2. ศีลกำลัง

3.4.3. ศีลแก้บาป

3.4.4. ศีลมหาสนิท

3.4.5. ศีลเจิมคนไข้

3.4.6. ศีลสมรส

3.4.7. ศีลบวช

3.5. นิกาย

3.5.1. นิกายโรมันคาทอลิก

3.5.2. นิกายออร์ทอด็อก

3.5.3. นิกายโปรเตสแตนท์

3.6. ศาสนสถาน

4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

4.1. หลักคำสอน

4.2. คัมภีร์

4.3. ศาสดา

4.4. สัญลักษณ์

4.5. นิกาย

4.6. พิธีกรรม

4.6.1. ข้อปฏิบัติของวรรณะ

4.6.2. พิธีสังสการ

4.6.3. พิธีศาร์ท

4.6.4. พิธีบูชาเทพเจ้า

4.7. วรรณะ

4.8. ศาสนสถาน