ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
by Mind Map: จ

1. รัฐบาลต้องบริหารประเทศด้วยความเป็นธรรม

2. เกิดการต่อต้านของกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้สังคมไม่สงบ

3. การบริหารประเทศไม่เป็นธรรม

4. แนวทางแก้ไข

5. ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

6. เกิดการทำร้ายกันด้วยวิธีการต่างๆ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

7. ยอมรับเสียงส่วนมาก เเต่ก็ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย

8. สร้างความรู้สึกไม่เป็นมิตรขึ้นระหว่างคนต่างเชื้อชาติหรือชาติพันธ์ุ

9. เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นในการเลือกนับถือศาสนา

10. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

10.1. แนวทางแก้ไข

11. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

11.1. ผลกระทบ

11.1.1. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

11.1.1.1. สาเหตุ

11.2. ความยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อของตนเองจนเกินพอดี

12. เรียนรู้ศาสนาของกันและกันผ่านการศึกษา ค้นคว้า และการเข้าร่วมกิจกรรม

13. เคารพกฏหมายเเละใช้กฏหมายอย่างเท่าเทียมกัน

14. แนวทางแก้ไข

15. สร้างความไม่เป็นมิตรต่อกันระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน

16. การพัฒนาประเทศไม่ยั่งยืน

17. การเหยียดสีผิว

18. พัฒนาประเทศตา่มเเนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19. เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเอารัดเอาเปรียบ

20. ความเเตกต่างทางด้านการศึกษาเเละอาชีพ

21. เกิดการเเบ่งชนชั้นทางสังคม

22. ผลกระทบ

23. สาเหตุ

24. เคารพกฎหมาย สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

25. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

25.1. สาเหตุ

25.1.1. การดูถูกวัฒนธรรมของกลุ่มคนอื่น

25.1.2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มน้อย

25.2. แนวทางแก้ไข

25.3. ผลกระทบ

26. ปัญหาจากความแตกต่างด้านความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง

26.1. ลดการยึดมั่นถือมั่นในวัฒนธรรมของตน

26.2. สาเหตุ

26.2.1. มีความคิดเห็นทางการเมืองที่เเตกต่างกัน

26.2.2. มีอคติต่อคนที่นับถือศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างไปจากตน

26.2.3. การไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย

26.3. เกิดการเเบ่งฝ่ายเเละโจมตีทำร้ายกัน

26.4. ผลกระทบ

26.4.1. ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละความมั่นคงในประเทศ

26.4.2. สังคมเเตกเเยก ความสุขของคนในชาติลดลง

26.4.3. การรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม