ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
by Mind Map: ข

1. ยอมในสิ่งที่คนอื่นเป็น

2. สาเหตุ

3. ผลกระทบ

4. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5. มีการเหยียดสีผิวเเละดูหมิ่นเชื้อชาติกำเนิด

6. แนวทางแก้ไข

7. สาเหตุ สภาพทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ลักษณะงาน และการทำงาน จะทำให้มีความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปดังเช่นคนที่มีความคิดแบบตะวันตก นิยมใช้เทคโนโลยีจะแตกต่างกันกับการดำรงชีวิตแบบเกษตรกรรมหรือพึ่งพาธรรมชาติ

8. สาเหตุ เผ่าพันธุ์ และศาสนา ย่อมมีวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย การกินอยู่ พิธีกรรม จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

9. การไม่เห็นคุณค่และการไม่ยึดมั่นกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย แต่แก้ปัญหาโดยการใช้อำนาจ ใช้การครอบงำทั้งทางความคิด การใช้เงิน การใช้ความรุนแรง การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวหาซึ่งกันและกัน สถาบันทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง รัฐสภา องค์กรอิสระต่าง ๆ มีความอ่อนแอ

10. ให้เกียรติผู้อื่น

11. แนวทางแก้ไข

12. บี

13. ผลกระทบ

14. ผลกระทบ อย่างเช่นเรื่องค่าเงินของแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากัน ค่าครองชีพเอย ทำให้การลงทุนไม่เท่ากันเมื่อไปเทียบกับเงินมาตราฐานของแต่ละธุรกิจ

15. เนื่องจากสังคมหนึ่งมีความเชื่อที่แแตกต่างกันไป จึงเป็นทำให้เกิดสงครามได้ เช่น ชาวยิวเชื่อว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่พระเจ้าประทานให้ชาวยิว แต่ชาวอาหรับไม่เชื่อเช่นนั้น จึงทำให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่ภาวะการทำสงครามกัน

16. ไม่ก้าวก่ายเเละดูหมิ่นความเชื่อของเเต่ละศาสนา ควรทำจิตใจให้สงบ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติ

17. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

18. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

19. ย