ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
by Mind Map: ข

1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

2. เคารพความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก

3. ความขัดแย้งในการแสวงหาวัตถุดิบและแหล่งลงทุนราคาถูก

4. ผลกระทบ

5. การดูถูกวัฒนธรรมของกลุ่มอื่น

6. การเจรจาทางการค้า

7. ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

8. การเหยียดสีผิว

9. สาเหตุ

10. ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ

11. สร้างความไม่เป็นมิตรต่อกันระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน

12. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

13. สาเหตุ

14. ความยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อของตนเองจนเกินพอดี

15. ผลกระทบ

16. ผลกระทบ

17. เกิดปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรงยากต่อการแก้ไข

18. สาเหตุ

19. สร้างความรู้สึกไม่เป็นมิตรขึ้นรหว่างคนต่างเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

20. ทำให้เกิดผลกระทบระหว่างประเทศในด้านการค้า

21. ความขัดแย้งในเรื่องระเบียบทางการค้า

22. มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกัน

23. ความขัดแย้งกันทางด้านการเมืองการปกครองความขัดแย้งกันทางด้านการเมืองการปกครอง

24. ทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข

25. สาเหตุ

26. การไม่เคารพความคิดเห็นของเสียงส่วนมากและเอาความคิดตนเป็นที่ตั้ง

27. แนวทางแก้ไข

28. ความเจริญของประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า

28.1. เนย

29. ผลกระทบ

30. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มน้อย

31. เปิดใจยอมรับแนวทางปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ

32. การแบ่งฝ่าย แบ่งพรรคพวก ไม่มีความเป็นกลาง

33. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

33.1. ไม่อคติและมีเหตุผลเรื่องความเชื่อของแต่ละศาสนา

34. เกิดการต่อต้านของกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงด้วยวิธีต่างๆ ทำให้สังคมไม่สงบ

35. แนวทางแก้ไข

36. มีความเป็นกลางและมีความยุติธรรม

37. แนวทางแก้ไข

38. บ

39. มีอคติต่อคนที่นับถือศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างไปจากตน

40. ลดการยึดมั่นถือมั่นในวัฒนธรรมของตน

41. ส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน

42. ไ

43. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

44. ต