Tiến trình lịch sử Việt Nam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiến trình lịch sử Việt Nam by Mind Map: Tiến trình lịch sử Việt Nam

1. Thời Nguyên thủy (30-90 vạn năm đến 2700 năm cách nay)

1.1. Thời kì đá cũ

1.2. Thời kì đá mới

1.3. Thời kì kim khí (hình thành giai cấp và Nhà nước)

2. Thời Cổ đại (từ thế kỉ VII TCN đến năm 905)

2.1. Thời kì Văn Lang- Âu Lạc (tk VII TCN-179 TCN)

2.2. Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (179 TCN- 905)

3. Thời Trung Đại (tk VII TCN-905)

3.1. Họ Khúc- Họ Dương (905-937)

3.2. Nhà Ngô (938-965)

3.3. Nhà Đinh (968-980)

3.4. Nhà Tiền Lê (980-1009)

3.5. Nhà Lí (1009-1225)

3.6. Nhà Trần (1225-1400)

3.7. Nhà Hồ (1400-1407)

3.8. Thời thuộc Minh (1407-1427)

3.9. Nhà Lê sơ (1428-1527)

3.10. Lê Trung Hưng (1533-1884-1945)

3.11. Nhà Mạc (1527-1592)

3.12. Chúa Nguyễn (1600-1774)

3.13. Tây Sơn (1776-1802)

4. Thời Cận đại (1858-1945)

4.1. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884)

4.2. Thời kì Pháp thuộc (1884-1945)

5. Thời Hiện đại (1954 đến nay)

5.1. Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

5.2. Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

5.3. Chủ nghĩa xã hội (1975-nay)