Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Carbó by Mind Map: Carbó

1. Origen

1.1. · El carbó té el seu origen en els extensos boscos que cobrien la major part de la Terra fa milions d’anys, en el període carbonífer. La descomposició lenta de la matèria orgànica, ha transformat la fusta d’aquells boscos en el carbó actual. També podriem dir que el carbó s'origina a partir d'un procés sedimentari i es forma per una lenta transformació de la matèria orgànica vegetal.

2. Tipus

2.1. ·Existeixen diferents tipus de carbó. Tots són combustibles sòlids rics en carboni que, o bé es van originar fa milions d'anys a partir de la descomposició de la matèria orgànica, com el petroli o el gas natural (els carbons minerals), o bé s'obtenen escalfant la fusta mitjançant la tècnica del carboneig (carbó vegetal).

2.2. Diferents tipus de carbó

3. Llocs

3.1. El carbó es troba en abundància a la Terra, en forma d’estrats o vetes minerals.

3.1.1. Vetes minerals

3.1.2. Estrats

4. Obtenció

4.1. Hi ha dues maneres d’obtenir el carbó: a cel obert, o per excavacions subterrànies. El fet d’utilitzar una tècnica o una altra depèn de la profunditat a la que es trobi el carbó i el seu gruix

4.1.1. Característiques de les explotacions a cel obert:

4.1.1.1. - Permet aprofitar tot el filó del carbó.

4.1.1.2. -S’eviten esfondraments i un s’aconsegueix un millor rendiment de la instal·lació.

4.1.1.3. - Inconvenient de gran impacte paisatgístic i mediambiental.

4.1.2. Característiques de les explotacions subterrànies:

4.1.2.1. - S’assoleix fins a 1.200m.

4.1.2.2. - S’utilitzen dos mètodes d’estracció:

4.1.2.2.1. Cambra i pilons: S’obren cambres en el filó de carbó per tal de dividir-lo en blocs rectangulars.

4.1.2.2.2. -Front llarg: S’excaven dos túnels en el filó paral·lels per extreure el carbó.

4.1.2.3. Explotacions subterràneas

5. Usos

5.1. ·La utilització del carbó com a combustible es pot fer servir per donar calor en calderes industrials i per a l'obtenció d'electricitat a les cambres de combustió de carbó, els forns de ciment i l'elaboració de carbó de coc.

6. Problemes

6.1. Problemes del carbó:

6.1.1. ·Relacionats amb el procés de formació:

6.1.1.1. Presència de pirites

6.1.1.2. Presència de grisú

6.1.2. ·Relacionats amb l’acumulació d’estèrils:

6.1.2.1. Degradació de sòls

6.1.2.2. Contaminació d’aqüífers

6.1.2.3. Mesures correctores pròpies de les pedreres, ja que són freqüents les mines a cel obert

7. Conseqüències

7.1. ·Les conseqüències mediambientals són que la combustió del carbó s’alliberen a l’atmosfera diversos ”agents contaminants”:

7.1.1. Òxids de nitrogen

7.1.2. Diòxid de sofre

7.1.3. Monòxid

7.1.4. Diòxid de carboni

8. Solucions

8.1. No extreure tantes mines, fer que les aprofitin més, utilitzar element substituibles del carbó però que no contaminin o que no contaminin tant, utilitzar mantes en comptes de llenya per escalfar-nos i així gastariem menys carbó i no haurien d'extreure tantes mines o substituir-ho per paper o algo. Així fariem d'aquest món, un món millor, ecològic i el forat de l'atmosfera no es faria tan gran, ni tan ràpid.