Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Нематериални

1.1. Резултати

1.2. Програмни продукти

1.3. Права върху собственост, търговски марки, патенти и др.

2. Материални

2.1. земя

2.1.1. земи

2.1.2. гори

2.1.3. трайни насаждения и др.

2.2. сгради

2.2.1. производствено предназначение

2.2.2. учебно предназначение

2.2.3. оздравителна база и др.

2.3. машини, оборудване и съоражения

2.3.1. Съоръжения

2.3.2. Енергетично оборудване

2.3.3. Производствени машини

2.3.4. Системи и инсталации

2.3.5. Контролно – измервателни прибори и автоматика

2.3.6. Транспортни средства

2.3.7. Стопански инвентар

2.3.8. Разходи за придобиване на материални ДА

3. Финансови

3.1. Инвестиционни имоти

3.2. Акции, облигации и др. ценни книжа

3.3. Отсрочени данъчни плащания и др.

4. Търговска репутация

4.1. като от стойноста на имуществото се приспаднат задълженията

5. Разходи за бъдещи периоди

5.1. свързани с усвояване на нови продукти и технологии, а приходите ще се реализират в бъдещи периоди