Краткотрайни Активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни Активи by Mind Map: Краткотрайни Активи

1. показатели характеризиращи обръщаемостта

1.1. период на оборота

1.2. коефициент на обръщаемост

1.3. коефициент за закрепване

1.4. среден срок за събиране на вземанията

1.5. икономия на КА

2. непрекъсната (постоянно променяща се)

3. Състав

3.1. Парични средства

3.1.1. налични парични средства

3.1.2. парични средства по банкови сметки

3.1.3. блокирани парични средства

3.1.4. еквиваленти на парични средства

3.2. Разходи за бъдещи периоди

3.3. Материални запаси

3.3.1. суровини, матероали, полуфабрикати и др.

3.3.2. незавършено производство

3.3.3. готова продукция и стоки

3.3.4. предоставени аванси

3.4. Краткосрочни финансови активи

3.4.1. изкупуване на собствени ценни книжа

3.4.2. краткотрайни акции и др. ценни книжа

3.4.3. финансови активи в свързани предприятия

3.4.4. благородни метали и скъпоценни камъни

3.5. Вземания

3.5.1. от клиенти и доставчици

3.5.2. от предприятия от група

3.5.3. от асоциирани и смесени предприятия

3.5.4. други...

4. Структура

4.1. Материални запаси/КА

4.2. Краткосрочни финансови активи/КА

4.3. Вземания/КА

4.4. Други/КА

5. Състав и структура

6. Обръщаемост на КА