Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007 by Mind Map: Създаване на бази данни с
Microsoft Access 2007
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007

Какво представлява една база данни?

информация

таблици

записи

връзки

New node

Как се създава?

стъпки при проектиране

определяне на предназначението

намиране и организиране на информацията

съставяне на таблици

проектиране на колони

задаване на първични ключове

реализиране на релации

прецизиране

прилагане правилата за нормализация

Изгледи и инструменти

Кога е добре проектирана?

няма дублирана информация

лесно се обработва

лесно се създават отчети

лесно се поддържа

информацията може да се обединява

Запознаване с потребителския интерфейс

Работа с типове данни

Управление на таблици и свързаност

Типове връзки

Създване на отчети

Съдаване и редактиране на форми

Създаване и вмъкване на графични обекти

New node

Разпечатване