Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007 by Mind Map: Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007

1. Какво представлява една база данни?

1.1. информация

1.2. таблици

1.3. записи

1.4. връзки

1.5. New node

2. Как се създава?

2.1. стъпки при проектиране

2.1.1. определяне на предназначението

2.1.2. намиране и организиране на информацията

2.1.3. съставяне на таблици

2.1.4. проектиране на колони

2.1.5. задаване на първични ключове

2.1.6. реализиране на релации

2.1.7. прецизиране

2.1.8. прилагане правилата за нормализация

2.2. Изгледи и инструменти

3. Кога е добре проектирана?

3.1. няма дублирана информация

3.2. лесно се обработва

3.3. лесно се създават отчети

3.4. лесно се поддържа

3.5. информацията може да се обединява

4. Запознаване с потребителския интерфейс

5. Работа с типове данни

6. Управление на таблици и свързаност

7. Типове връзки

8. Създване на отчети

9. Съдаване и редактиране на форми

10. Създаване и вмъкване на графични обекти

10.1. New node

11. Разпечатване