Procés Tecnològic.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Procés Tecnològic. by Mind Map: Procés Tecnològic.

1. 3.2 ELS PLÀNOLS.

1.1. Son els conjunts formats que contenen tots els dibuixos que es fan durant el desenvolupament del projecte.

1.1.1. Es fan dibuixos que serveixen com a guia per crear la pilota i com fer el patró per decorar-lo.

2. 1. Identificació i anàlisi del problema o nedesitat.

2.1. Identificar correctament els problemes o necessitats que volem resoldre és l'etapa més important del cicle dels projectes

2.1.1. Es un balon que serveix per diverssos esports.

3. 2. Exploració d'idees i diseny de l'objecte.

3.1. Comprovar com es resol actualment el problema o necessitat. després proposar idees que solucionin el problema.

3.1.1. Ha d'estar inflat per poder utilizar-lo.

4. 3. El projecte tècnic formal.

4.1. Descriure amb el màxim de detall els objectes i les accions que farem.

4.1.1. Es crea la bàlbula que esta formada per un tipus de goma. Després es cobreix amb unes fibres que li dona resistència. I es recobreix amb la decoració.

5. 3.1 LA MEMÒRIA

5.1. Es divideix en cuatre subapartats.

5.1.1. Els càlculs. Cal indicar les diverses operacions que s'hi han fet de manera seqüencial i clara. S'hi ha d'indicar la procedència bibliogràfica dels mètodes de càlcu i les fórmules utilitzades.

5.1.2. L'estudi econòmic. Hi haurà els possibles estudis de mercat, la previsió de recursos financers, humans i tècnics.

5.1.3. Els annexos. Informació de tipus descriptiu i tècnic, que per la seva impotància mereix un subapartat.

5.1.4. L'estudi mediambiental. Qualsevol projecte susceptible de tenir un impacte sobre el medi ambient.

6. 3.3 EL PRESSUPOST.

6.1. Es la part del projecte on es relacionen d'una manera ordenada i detallada.

6.1.1. S'especifica el valor comercial de la pilota.

7. 3.4 DEL PAPER A LA REALITAT.

7.1. Sempre apareixen problemes que s'han de solucionar sobre la marxa, s'han d'articular mecanismes perque aquets canvis quedin registrats.

7.1.1. Per solucionar-los les màquines intervenen per donar-mos una ajuda de cara al problema.

8. 3.5 APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER ALS PROJECTES.

8.1. La utilització d'eines informàtiques a permès que el temps de realització dels projectes s'hagi reduït d'una manera evident.

8.1.1. La creació de maquetes amb 3D, fa que les maquines captin l'informació i la convertesquin amb motlle.

8.1.1.1. https://youtu.be/glvcsEnm4ac