Vindkraftverk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vindkraftverk by Mind Map: Vindkraftverk

1. miljöaspekter

1.1. Vindkraft är förnybar vilket innebär att den inte kräver en fossil råvara för att framställa energi. källa: Nordex

1.2. En nackdel med vindkraftverken är att de ofta byggs på platser där egentligen skog eller annan växtlighet skulle befunnit sig (källa wikipedia och Nordex) naturligt, detta kan leda till rubbningar i ekosystem och djurliv.

1.3. Vindkraftverkens rotorblad snurrar ofta 7-8 gånger vindens hastighet, detta blir ett problem när fåglar passerar vindkraftverkets vingar, de krossas helt enkelt. källa: vattenfall

2. kostnad

2.1. Konsumenters kostnader: Energimyndigheten beräknar en kostnad på 45-65 öre/kWh. Sverige ligger något lägre i pris än omvärlden. Källa: energimyndigheten och wikipedia.

2.2. Leverantörers kostnader: det tar 12 år för ett litet kraftverk på 3MW att löna sig. källa: vindkraftig

3. kapacitet

3.1. År 2014 fanns det 3085 vindkraftverk i Sverige, dessa var planerade att kunna ge en effekt på 5425 MW. källa: wikipedia (dubbelkollat på ett ungeffär med andra källor)

3.2. 2013 årsförbrukning blev 9,6 TWh. Den normala förbrukningen då det blåser ''normalt'' brukar ligga omkring 13,6 TWh. Källa: ekonomifakta och wikipedia

4. risker vid uppbyggnad/underhåll

4.1. Vindkraftverk är ofta upp emot 200möh (källa: google) . detta innebär stora risker för dödsfall vid olyckor om man bär felaktig säkerhetsutrustning.

4.2. Vindkraftverken innehåller en roterande turbin som är mycket farlig att vistas nära om vindkraftverket är i bruk under reparationer etc.

4.3. Ut från kraftverket transporteras höga strömstyrkor som kan leda till dödsfall vid direkt kontakt.

5. allmänna risker

5.1. Varje vindkraftverk är en risk. Gigantiska torn med stora roterande vingar. Vinghaverier är vanligast men även explosioner kan ske. källa: svt

6. förseendeandel av dagens elförbukning (%)

6.1. Vindkraften förser ca. 7% av elproduktionen i Sverige och 8% ute i EU (2014). Vi är alltså under genomsnittet i EU. källa: wikipedia

7. utförsel till konsumenter

7.1. Strömmen transporteras från vindkraftverken genom ledningar och rör. För att strömmen ska transformeras upp passerar den ett antal transformatorstationer på vägen till konsumenter. källa: e.on

8. elproduktion

8.1. Den enda råvara som krävs är vind.

8.2. Vinden driver rotorblad som genererar kraften till en generator som omvandlar rörelsen till energi. Generatorn börjar skapa elektricitet när den uppnår 1500 varv per minut. källa: vindkraftig

8.3. Vindkraft är egentligen omvandlad solenergi eftersom vindarna skapas av temperaturförändringar på jorden. källa: wikipedia

9. övrigt

9.1. Regeringen vill göra investeringar för 100% förnybar energi, viket är bla. vindkraft.

9.2. En nackdel med vindkraftverk är att om det blåser för lite eller för mycket så genererar det ingen elektricitet. Kraftverket stängs av vid för hög vindhastighet för att förhindra slitage. källa: vindkraftig och ekonomifakta