Суб'єкти адміністративного процесу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Суб'єкти адміністративного процесу by Mind Map: Суб'єкти адміністративного процесу

1. 5)Інші державні органи та іх посадові особи. Спеціаль­ною адміністративно-процесуальною правосуб'єктністю володіють і деякі інші передбачені законом державні орга­ни і посадові особи. Так, районні (міські) судді одноосібне розглядають ряд справ про адміністративні правопорушен­ня (ст. 221 КпАП), в органах прокуратури ведеться прова­дження по скаргах та заявах громадян, порушується дис­циплінарне переслідування (дисциплінарне провадження) щодо посадових осіб тощо.

2. 5. Склад осіб, які беруть участь у справі (ст. 47 КАС)

2.1. Особи, які сприяють розгляду справи

2.1.1. Секретар судового засідання проводить судові виклики і повідомлення, забезпечує контроль за повним фіксуванням судового процесу технічними засобами, веде журнал судового засідання, оформляє матеріали адміністративної справи, виконує інші доручення головуючого, що стосуються провадження у справі.

2.1.2. Перекладач - особа, яка вільно володіє мовою судочинства та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка розуміє знаки глухого чи німого. Перекладач допускається ухвалою суду за клопотанням учасника судового процесу або призначається з ініціативи суду. Перекладач зобов`язаний з`являтися за викликом до суду, здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом в журналі судового засідання, проведеного з його участю, і в процесуальних документах, що вручаються учасникам судового процесу в перекладі на їхню рідну мову або мову, якою вони володіють.

2.1.3. Судовий розпорядник 1) забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників судового процесу; 2) оголошує про вхід і вихід суду; 3) надає відомості про з’явлення учасників судового процесу; 4) слідкує за дотриманням порядку присутніми у залі судового засідання; 5) приймає від учасників судового процесу та передає суду документи і матеріали під час судового засідання; 6) виконує вказівки головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта; 7) запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого про приведення їх до присяги; 8) виконує інші розпорядження головуючого, пов`язані із забезпеченням умов, необхідних для розгляду адміністративної справи. У разі відсутності у судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.

2.1.4. Спеціаліст - особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і залучена за її згодою до участі в судовому процесі за ухвалою суду для консультацій і надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для експертизи тощо) при проведенні процесуальних дій. Спеціаліст зобов`язаний з`явитися за викликом суду, відповідати на поставлені судом питання, давати усні чи письмові консультації і пояснення, при необхідності надавати суду технічну допомогу, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів. Допомога спеціаліста не може надаватися з правових питань.

2.1.5. Свідок - будь-яка особа, якій можуть бути відомі обставини, що підлягають з`ясуванню у даній справі. Не підлягають допиту як свідки: 1) особи, не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати про них правильні свідчення; 2) представники у цивільній, кримінальній, господарській чи адміністративній справі, захисники у кримінальній справі, священнослужителі щодо обставин, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням їхніх функцій; 3) особи, які мають статус дипломатичної недоторканності, - без їхньої згоди. Від давання свідчень мають право відмовитися: 1) фізична особа - проти самої себе; 2) подружжя, родичі прямої висхідної та низхідної лінії, повнорідні і неповнорідні брати й сестри, усиновителі та усиновлені, опікуни (піклувальники) та особи, над якими встановлена опіка (піклування), свояки, члени сім‘ї – один проти одного.

2.1.6. Експерт - особа, яка має необхідні знання і якій доручається шляхом дослідження матеріальних об`єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються спеціальних знань цієї особи. Експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок щодо поставлених йому питань, в необхідних випадках - з`явитися за викликом суду, роз`яснити свій висновок, забезпечити збереження об`єкта експертизи, а у випадку проведення досліджень, пов`язаних з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, - отримати на це відповідний дозвіл суду.у

2.2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу до прийняття судового рішення у справі як заявники, заявивши вимоги до сторін. Задоволення вимог таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вимог заявника до відповідача. У разі вступу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, розгляд адміністративної справи починається спочатку. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні заявника або відповідача до прийняття судового рішення у справі, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, законні інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду.

2.3. Сторони

2.3.1. Позивачами є громадянини України, іноземеці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації, суб'єкти владних повноважень.

2.3.1.1. Позивач має право 1)в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. 2)відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. 3)до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

2.3.2. Відповідачами є суб'єкти владних повноважень , а також громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень: про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання грома дян; про примусове видворення іноземця чи особи без грома дянства з України; про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо); в інших випадках, встановлених законом права та обов'язки сторін

2.3.2.1. Відповідач має право 1) визнати адміністративний позов повністю або частково 2) подати заперечення проти адміністративного позову

2.3.3. Права та обов язки сторін 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

3. як особи, які притягаються до дисциплінарної або адміністративної відповідальності

4. Галузеву правосуб'єктність мають органи, до завдань яких входить вирішення справ у межах галузі. Це, наприклад, департаменти, служби, відділи міністерств.

5. 4.Юридичні особи в адміністративному процесі

5.1. Юридичні особи вступають в адміністративне судочинство задля забезпечення власних матеріально- й процесуально-правових інтересів. Крім того, узагальнюючи положення КАС України (Глава 5 Розділ ІІ), у яких закріплено статус учасників адміністративного процесу, можна зробити висновок, що юридичні особи у свою чергу класифікуються на дві групи осіб, які беруть участь у справі:

5.1.1. 1) з метою захисту власних прав, свобод та інтересів (такими особами є сторони – позивач та відповідач; треті особи) (ст. 47 КАС України);

5.1.2. 2) з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб (до цієї групи відносяться представники сторін і третіх осіб, органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді) (ст.ст. 56, 60 КАС України). Наприклад, у відповідності із ч. 2 ст. 37 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами або актами Кабінету Міністрів України

5.2. Законодавче закріплення

5.2.1. - Ст. 2 КАС України: завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень

5.2.2. Ст. 15-1. КАС України В адміністративних судах функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує: 2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь

5.2.3. ч. 1 Ст. 48 КАС України Здатність мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами)

5.2.4. - ч. 2 ст. 50 КАС України Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень.

5.2.5. Ч. 7 ст. 56 КАС України Законним представником органу, підприємства, установи, організації (юридичної особи) в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом

6. 3. Державні органи як суб'єкти адміністративного процесу. Державні органи, їх посадові особи, а також органи місцевого самоврядування є осбливими субєктами адміністративного процесу, наділені різними видами правосубєктності та можуть виступати в процесі у різних ролях. Нормативною базою, що визначає їх участь у процесі, є КАСУ, а також закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про державну службу"

6.1. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність державних органів:

6.1.1. - Загальну правосуб'єктність мають органи, до компетенції яких входить вирішення широкого кола справ, незалежно від їх галузевої належності. До них відносяться, наприклад, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

6.1.2. Спеціальну правосуб'єктність → мають органи, створені спеціально для вирішення вузького кола справ, наприклад адміністративна комісія районної державної адміністрації

6.2. Ролі, у яких можуть виступати державні органита органи місцевого самоврядування в адміністративному процесі

6.2.1. як органи, що розглядають і вирішують адміністративну справу;

6.2.2. як органи, які, здійснюючи свої функції, порушують справу перед органом, що має право на її вирішення;

6.2.3. сторони адміністративно-правового спору, треті особи;

6.2.4. органи, що захищають права і законні інтереси інших осіб (органів, установ, організацій

6.3. Ролі, в яких можуть виступати державні службовці в адміністративному процесі

6.3.1. як посадові особи, що розглядають та приймають рішення в адміністративній справі

6.3.2. посадові особи, які, здійснюючи свої функції, порушили адміністративну справу перед органом, що має право на її вирішення

6.3.3. як сторони адміністративно-правового спору;

6.3.4. як представники державного органу, державного підприємства, установи; третьої особи;