ข้อมูลการทางพิเศษ กทพ.ตาม พรบ ข้อมูลข่าวสาร

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อมูลการทางพิเศษ กทพ.ตาม พรบ ข้อมูลข่าวสาร by Mind Map: ข้อมูลการทางพิเศษ กทพ.ตาม พรบ ข้อมูลข่าวสาร

1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗

1.1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗(๔) กฎ ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ

1.1.1. ประกาศกระทรวงคมนาคม

1.1.2. ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.1.3. ระเบียบ

1.1.4. ข้อบังคับ

1.1.5. พระราชกฤษฎีกา

1.1.6. ระเบียบ

1.2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗(๑)-(๓) โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ ดูทั้งหมด

2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

2.1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

2.1.1. จัดซื้อจัดจ้าง

2.1.1.1. ร่าง TOR/เอกสารการประกวดราคา

2.1.1.2. ประกาศสอบราคา

2.1.1.3. ประกาศผลสอบราคา

2.1.1.4. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.1.1.5. ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.1.1.6. ประกาศ กทพ.

2.1.1.7. สรุปผลการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

2.1.1.8. สรุปผลการดำเนินการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

2.1.1.9. ข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2.1.1.10. ประกาศราคากลางโดยวิธีตกลงราคาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1-2 แสนบาท และดำเนินการโดยวิธีพิเศษ

2.1.1.11. ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

2.1.1.12. ข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2.1.2. สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2.2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

2.2.1. มติคณะรัฐมนตรี

2.2.1.1. มติคณะรัฐมนตรี

2.2.1.2. มติ ครม.ที่เกี่ยวกับงาน พรบ.

2.2.2. มติคณะกรรมการ กทพ.

2.2.2.1. มติคณะกรรมการ กทพ. ปี ๒๕๕๘

2.2.2.2. มติคณะกรรมการ กทพ. ปี ๒๕๕๗

2.3. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

2.4. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

2.5. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่ง วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.5.1. คำสั่ง/ระเบียบ

2.5.2. คู่มือ

2.6. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.6.1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๓) ๑.แผนงาน

2.6.2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๓) ๒.โครงการ

2.6.3. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๓) ๓. งบประมาณ

2.7. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความ

2.7.1. นโยบาย

2.8. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

3. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๖

3.1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๖ เอกสารประวัติศาสตร์

4. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๓

4.1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๓(๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล