พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560 by Mind Map: พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560

1. 1.การวางแผน

1.1. ทำแผนเมื่อ "ทราบยอดเงิน"*ห้ามจัดหาก่อน*

1.1.1. ลง E-GP

1.1.2. ลงประกาศในหน่วยงาน

2. 2.ผู้มีอำนาจ

2.1. หัวหน้าหน่วยงาน เช่น อธิบดี กรมต่างๆ "บนสุด"(คนแรกที่ติดคุก)

2.1.1. คณะกรรมช่วยมี3 คน

2.1.1.1. คณะกรรมการจัดซื้อ

2.1.1.1.1. พิจารณาคุ้มค่าสำหรับราคา ไม่ต้องต่ำสุดแต่ใช้งานได้นาน

2.1.1.2. คณะกรรมการจัดจ้าง

2.1.1.3. คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา

2.1.1.3.1. 1.ประการเชิญชวน

2.1.1.3.2. 2. คัดเลือก

2.1.1.3.3. 3. เจาะจง

2.2. ผู้มีอำนวจจัดซื้อจัดจ้าง

2.3. เจ้าหน้าที่พัสดุ

3. 3.การประกาศ e-GP,หน่วยงาน

3.1. เกิบสมบูรณ์แบบมาตรา 11,62,63

3.1.1. E-GP มี 8 ขั้นตอน

3.1.2. 1.แผนงาน

3.1.3. 2.ประกาศE-GP,หน่วยงาน

3.1.3.1. ตรวจสอบได้

3.1.3.1.1. หลักการมีให้ทุกหน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วม

3.1.3.2. โปร่งใส

3.1.4. 3. ราคากลาง ได้จากกรมบัญชีกลางกำหนด

3.1.4.1. เป็นStep

3.1.4.2. 1. ตามคณะกรรมการกำหนด (คณะกรรมการราคาการและขึ้นทะเบียน"ผู้ประกอบการเสนอราคา")

3.1.4.2.1. MEGA PROJECT

3.1.4.3. 2. ฐานข้อมูลจากกรมบัญชีการ

3.1.4.4. 3. ราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณ

3.1.4.5. 4. สืบจากท้องตลาดในกรณีไม่มีในข้อที่ 1-3

3.1.4.6. 5. ราคาครั้งล่าสุด "งบ 2 ปีย้อนหลัง"

3.1.4.7. 6. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (เพื่ออนาคต)

3.1.5. 4.เกรณ์การพิจารณา

3.1.5.1. ให้คะแนน

3.1.5.2. ประโยชน์สูงสุด

3.1.5.3. วัตถุประสงค์การใช้งาน

3.1.5.3.1. เกณฑ์ราคา 30%

3.1.5.3.2. เกณฑ์อิื่น70%

3.1.6. 5.ประกาศผล

3.1.6.1. *หมายเหตุ ถ้าอาคารก่อส้รางจะมีการคำนวณก่อนการพิจารณา

3.1.6.1.1. คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

3.1.6.1.2. ประกาศ

3.1.7. 6.ยกเลิกแผน

3.1.8. 7.ทำสัญญา

3.1.9. 8.บริหาร ตรวจรับ มีปัญหาหรือไม่

4. 4. กระบวนการแข่งขัน

4.1. ตรวจสอบได้

4.1.1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

4.1.1.1. จริงจัง+มีรูแบบ (หมวด2)

4.1.1.2. ข้อตกลงคุณธรรม (ต้องลงนามร่วมกัน)

4.1.1.2.1. หน่วยงานของรัฐ

4.1.1.2.2. หน้วยงานเอกชน

4.2. โปร่งใส

4.3. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

4.3.1. 1.การเชิญชวนทั่วไป (แข่งขัน)

4.3.2. 2.การคัดเลือกโดยเลือกหน่วยงานที่ต้องการมา1-3 ตัวเลือกแล้วพิจารณา

4.3.3. 3.เฉพาะเจาะจง คือการจิ้มเลือกหน่วยงานที่ต้องการ

5. 5. การทำสัญญา

6. 7. ทิ้งงาน

6.1. การอุทธรณ์

6.1.1. คณะกรรมการพิจารณาอุทรธณ์และร้องเรียนดูแลร้องเรียน

6.1.1.1. "เป็นที่ดีที่สุด"

6.1.1.2. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

6.1.2. บทลงโทษ

6.1.2.1. ทำการมิชอบ+ก่อเกิดความเสียหาย+ทุจริต

6.1.2.2. ติดคุก 1- 10 ปี ปรับ20000-200000 บาท ทั้งจับทั้งปรับ

7. 6.ควบคุม ดูแลพัสดุ

7.1. ตรวจสอบพัสดุประจำปี

7.2. การตรวจรับพัสดุ

7.3. การจ้างออกแบบ ควบคุมงานลักษณะก่อสร้าง

7.3.1. 1. การประกาศ

7.3.2. 2.คัดเลือก

7.3.3. 3.เฉพาะเจาะจง

7.3.4. 4.ประกวดการออกแบบถ้ามีแบบแล้วใช่วิธี 1-3