My New Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

1.1. KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH

1.1.1. Kịch bản MC (Linh + Mỹ)

1.1.2. Kịch bản Audio & Video background (Nhi)

1.1.3. Kịch bản chương trình (MC + Audio + Video) (Nhi + Linh + Mỹ)

1.2. CÁC KHU VỰC TRONG HỘI NGHỊ

1.2.1. KHU CHECK IN

1.2.1.1. Supervisor - Mr.Tùng

1.2.1.1.1. Repceptionist

1.2.1.1.2. quà tặng

1.2.2. KHU TRẢI NGHIỆM

1.2.2.1. Khu Ngoài

1.2.2.1.1. Supervisor- Mr.Dũng

1.2.2.1.2. Supervisor - Mr.Ân

1.2.2.1.3. Supervisor - Mr.Vũ

1.2.2.2. Khu Trong

1.2.2.2.1. Supervisor <Mr.Điền

1.2.3. KHU VỰC SÂN KHẤU

1.2.3.1. Leader - Ms.Nhi

1.2.3.1.1. Phụ trách âm thanh - Mr. Hiếu

1.2.3.1.2. Phụ trách video background - Mr. Hưng

1.2.3.1.3. Phụ trách kĩ thuật led - Mr.Tư

1.2.3.1.4. Trao mịc

1.2.3.1.5. MC - Linh & Mỹ

1.3. KHÁCH MỜI ĐỐI TÁC

1.3.1. INTEL

1.3.2. LENOVO

1.3.3. HUIWEI

1.3.4. MICROSOFT

1.3.5. SAMSUNG